Вступити до партії


Підтримка партії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статут

 Статут Політичної партії

САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА є політичною партією - добровільним об’єднанням громадян, що діє відповідно до Конституції України, законодавства України, Програми та цього Статуту.

1.2. Повна назва політичної партії: Політична партія САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА, далі «Партія».

Скорочена назва політичної партії: ПП «СУД».

1.3. Партія об'єднує громадян України, які визнають її Програму та Статут.

1.4. Партія діє на засадах добровільності, рівноправності та взаємоповаги її членів, колегіальності керівництва, дотримання партійної дисципліни та демократії, самоврядування, законності та гласності.

1.5. Партія є неприбутковою організацією і набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому законом порядку.

1.6. Партія має власну символіку та інші атрибути, зразки яких затверджуються Президією Партії та реєструються у встановленому законодавством порядку.

Партія, її організації та первинні організації при здійсненні своєї статутної діяльності мають виключне право на використання символіки Партії.

1.7. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.

1.8. Центральні статутні органи Партії знаходяться у місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 34, кв. 51.

 

2. МЕТА,  ЗАВДАННЯ  ТА  ВИДИ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПАРТІЇ

 

2.1. Основною  метою Партії є  сприяння побудові в Україні демократичного суспільства, сприяння забезпеченню сталого й збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, участь у виборах та інших політичних заходах.

2.2. Головними завданнями Партії є:

- реалізація мети і Програми Партії шляхом участі у виборах та інших політичних заходах;

- сприяння реалізації принципів народовладдя, верховенства права та патріотизму;

- вираження політичної волі для задоволення своїх політичних, економічних, соціальних, духовних та гуманітарних інтересів;

- стимулювання економічної ініціативи, сприяння підвищенню конкурентоспроможності національної економіки, заохоченню інновацій та розвитку високих технологій;

- сприяння захисту та підтримці малого та середнього підприємництва;

- сприяння забезпеченню зростання доходів громадян України;

- сприяння забезпеченню єдності народу України;

- сприяння розвитку вітчизняної науки, культури, освіти, охорони здоров'я, спорту й фізичної культури;

- сприяння відродженню і утвердженню високої духовності та моралі на основі християнських цінностей;

- сприяння проведенню активної молодіжної політики, відродженню патріотизму серед української молоді.

2.3. Для реалізації своєї Програми Партія на основі волевиявлення громадян України та у відповідності з Конституцією України бере участь у формуванні органів державної влади і місцевого самоврядування через своїх представників, обраних та призначених до цих органів.

2.4. З метою реалізації Програми та виконання статутних завдань Партія в порядку, що не суперечить законодавству України, здійснює такі види діяльності:

 

- бере участь у виборах на пост Президента України, до Верховної Ради України, до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

- вносить пропозиції щодо висунення кандидатур від Партії до складу уряду України, центральних та місцевих органів державної влади, виконавчих органів місцевого самоврядування;

- бере участь у формуванні державної політики;

- роз'яснює і пропагує цілі та принципи своєї діяльності, виробляє програми соціально-економічного і державного будівництва;

- організує і проводить конференції, симпозіуми, семінари, як самостійно, так і спільно з іншими юридичними та фізичними особами;

- організує та проводить різноманітні політичні акції, збори, мітинги, демонстрації тощо, інші масові заходи, спрямовані на пропаганду та реалізацію ідей Партії;

- підтримує міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, може засновувати (вступати між собою) у міжнародні спілки з додержанням вимог Закону України «Про політичні партії в Україні»;

- сприяє втіленню в життя соціально-економічних, правових, культурних, інформаційних, цільових проектів і програм, які відповідають основним засадам діяльності Партії;

- укладає будь-які угоди згідно зі статутними завданнями, які не суперечать чинному законодавству;

- вносить до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозиції та ініціативи, що сприяють виконанню Програми Партії;

- отримує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

- бере участь в обговоренні дій і рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, дає оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні та інші засоби масової інформації;

- вивчає громадську думку, здійснює опитування громадян;

- ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі, професійні та інші об'єднання громадян, надає допомогу в їх створеній;

- може ухвалити рішення про перехід Партії до опозиційної діяльності;

- набуває майнових та немайнових прав;

- може виступати засновником засобів масової інформації.

Партія може засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних органів.

2.5. Партія діє виключно конституційними та демократичними методами, дотримуючись принципів відкритості, плюралізму думок, поваги до особистості, неприпустимості переслідування за переконання.

 

 

3. ПРАВОВИЙ  СТАТУС  ТА  ПРАВА  ПАРТІЇ.

 

          3.1. Партія є об’єднанням громадян і має статус юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку, а також є неприбутковою організацією.

          3.2. Партія має Статут, Програму, печатки, штампи, бланки з власним найменуванням, має окремий баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і валютні, може набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судових органах.

          Партія може мати партійну символіку, до якої належить партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз тощо. Символіка партії затверджується та може бути виготовлена виключно за рішенням Президії Партії. Символіка Партії реєструється у встановленому законодавством порядку.

          Партія може мати інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Президією Партії.

          3.3. Партія має виключне право на використання своєї назви.

          3.4. Партія діє на підставі єдиного Статуту та Програми партії. Регіональні, районні, районні в містах, міські, первинні організації партії не мають власних статутів і діють на підставі Статуту та Програми партії.

          3.5. Партія може підтримувати зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і здійснювати інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України. Партія не може укладати угоди, які ставлять партію в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іншої іноземної організації чи політичної партії.

          Партія має право засновувати або вступати в міжнародні спілки, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координуючих центральних органів, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

          3.6. Обмеження діяльності  партії може встановлюватись тільки Конституцією та законами України.

          3.7. При здійсненні своїх завдань партія має право:

          - вільно проводити свою діяльність у межах, передбачених чинним законодавством України;

          - розповсюджувати інформацію про свою діяльність, роз’яснювати Програму партії, пропагувати її ідеї, мету, завдання та принципи діяльності;

          - викладати публічно та обстоювати свою політичну позицію з питань державного і суспільного життя;

          - розповсюджувати інформацію про ставлення до влади та до політичних проблем у буклетах, бюлетенях, інформаційних листках, листівках, плакатах, зверненнях, відкритих листах до громадян;

          - брати участь в диспутах, нарадах, експертних комісіях, науково-дослідних групах з актуальних питань життя суспільства, проводити конференції, семінари, фестивалі, свята, виставки, лекції, інші суспільно-політичні заходи;

          - проводити політичні та громадські заходи, не заборонені законодавством, організовувати та проводити мітинги, збори, демонстрації, марші, походи, пікетування та інші масові заходи;

          - брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації;

          - розробляти, оприлюднювати та вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції з нагальних соціально-економічних та екологічних проблем;

          - розробляти проекти законодавчих актів та сприяти їх прийняттю та реалізації;

          - використовувати для будь-яких законних дій та заходів державні та інші засоби масової інформації, а також засновувати засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;

          - ідейно та організаційно підтримувати об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;

          - вступати на добровільних засадах до політичних блоків та коаліцій, спілок об’єднань громадян, укладати з іншими об’єднаннями громадян угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

          - брати участь у виробленні державної політики, у виборах на пост Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

          - здійснювати свої програмні цілі та завдання через здобуті на виборах та отримані внаслідок участі в формуванні органів виконавчої влади і управління владні повноваження – самостійно чи разом з політичними партнерами;

          - вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;

          - одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації цілей та завдань партії;

          - вивчати громадську думку, здійснювати опитування громадян, брати участь у проведенні інших громадсько-політичних заходах;

          - виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

          - представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян;

          - здійснювати іншу діяльність, що відповідає меті партії та не заборонена чинним законодавством.

          3.8. Партія користується іншими правами, передбаченими законами України.

 

4. ЧЛЕНСТВО  В  ПАРТІЇ

 

          4.1. Членом партії може бути громадянин України, який має право голосу на виборах відповідно до Конституції України, визнає Статут і Програму партії, перебуває на обліку та бере участь у роботі однієї з організаційних структур партії, вчасно сплачує членські внески.

          Членство в партії є несумісним з одночасним перебуванням в інших політичних партіях та з порушенням партійної дисципліни.

4.2. Партія об’єднує громадян України, які можуть бути членами політичної партії у відповідності до вимог Закону України «Про політичні партії в Україні» та розділяють програмні та статутні цілі Партії, незалежно від їхньої національності, релігійних переконань, статі, соціального стану, належності до громадських організацій.

          4.3. Не можуть бути членами партії особи, яким це заборонено чинним законодавством.

          4.4. Вступ до партії здійснюється на підставі письмової заяви громадянина України про бажання стати членом партії, яка подається до первинного осередку, а в разі його відсутності – до ради регіональної організації або Президії Партії.

          Розгляд заяви здійснюється на зборах первинного осередку; у разі відсутності відповідного первинного осередку – на засіданні ради регіональної організації або на засіданні Президії Партії. Розгляд заяви здійснюється в індивідуальному порядку в присутності заявника.

          Рішення зборів первинного осередку про вступ до партії затверджується радою регіональної організації, до складу якої входить первинний осередок або  Президією Партії на підставі витягу з протоколу зборів первинного осередку в присутності голови первинного осередку.

          У разі відсутності первинного осередку рішення ради регіональної організації про вступ до партії затверджується Президією Партії на підставі витягу з протоколу засідання ради регіональної організації в присутності голови регіональної організації.

          Орган, який розглядає заяву про вступ до партії, може відмовити громадянину у вступі до партії з письмовим обґрунтуванням цього рішення.

          4.5. Членство в партії є фіксованим і засвідчується партійним квитком та обліковою карткою, зразки яких затверджуються Президією Партії.

          Облік членів партії ведеться на всіх структурних рівнях партії в порядку, що затверджується Президією Партії.

          4.6. Членство в партії припиняється у випадках:

          - втрати членом партії громадянства України;

          - виключення члена партії із лав партії;

          - смерті;

          - добровільного виходу з партії на підставі письмової заяви члена партії (якщо заявник не змінив свого рішення впродовж 14 діб з моменту подання заяви, він вважається таким, що автоматично вибув з партії);

          - перебування на службі  або посадах, зазначених у статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні»;

          - рішення суду про визнання особи, члена партії, недієздатною;

          - вироку суду про засудження особи, члена партії, до позбавлення волі за умисний злочин;

- настання інших причин, що відповідно до законодавства унеможливлюють перебування громадянина у членах партії.

          4.7. Члена партії може бути виключено з її лав у випадках:

- вчинення дій, несумісних зі Статутом або Програмою партії, в результаті яких партії було заподіяно політичної, моральної або матеріальної шкоди;

- несплати членських внесків без поважної причини протягом строку, визначеного в Положенні партії про членські внески.

          4.8. Розгляд питання про виключення з лав партії або припинення членства в ній здійснюється в індивідуальному порядку керівним органом тієї партійної організації, на обліку в якій перебуває член партії.

          Рішення зборів первинної організації партії про виключення з лав партії або припинення членства в ній набирає чинності після його затвердження радою територіальної організації, до складу якої входить первинний осередок, а у разі відсутності відповідної територіальної організації – Президією Партії.

          У разі відсутності первинного осередку рішення ради територіальної організації про виключення з лав партії або припинення членства в ній набирає чинності після його затвердження Президією Партії.

          Член партії може бути виключений з її лав рішенням Президії Партії.

          Питання про виключення з лав партії або припинення членства в ній може розглядатися у присутності члена партії або за його відсутності, якщо небажання бути присутнім засвідчено його письмовою заявою або зафіксовано письмово двома членами партії.

          Рішення про виключення з лав партії члена виборного органу партії може ухвалюватись виключно за згодою органу, що його обрав.

          Рішення про виключення з лав партії Голови регіональної організації приймається Президією Партії.

          4.9. Громадянин, виключений з лав партії, але не згодний з цим рішенням, має право протягом 1 місяця звернутись до партійних органів вищого рівня, включаючи З’їзд, який має на своєму засіданні розглянути звернення та прийняти рішення. Рішення З’їзду із зазначеного питання є остаточним.

          4.10. У разі призначення членів партії, коло яких визначене у п.4.3. цього Статуту, на посаду, несумісну з членством у Партії, рішення про призупинення членства може прийматися керівним органом організації, в якій він перебуває на обліку.

          Членство в партії таких осіб поновлюється з моменту усунення обставин, які є підставою для неможливості членства, що визначені п.4.3. цього Статуту, шляхом подання письмової заяви до керівного органу партійної організації, де член партії перебував на партійному обліку. Члену партії зберігається партійний стаж.

          4.11. Члени партії сплачують членські внески. Періодичність, мінімальний розмір та порядок сплати членських внесків регламентуються Положенням про членські внески, затвердженим Президією Партії.

 

5. ПРАВА  ТА  ОБОВ'ЯЗКИ  ЧЛЕНІВ  ПАРТІЇ

 

          5.1. Члени партії мають рівні права й обов'язки і несуть відповідальність згідно зі Статутом за невиконання його вимог.

         

 

          5.2. Член партії має право:

          - брати особисту участь у виробленні та реалізації політики партії, у роботі зборів, конференцій, З’їзду, у здійсненні програм, проектів та заходів партії;

          - висувати свою кандидатуру на керівні посади в партії, обирати та бути обраним до керівних та контролюючих органів партії і партійних організацій;

          - вносити на розгляд керівних органів будь-які питання, пов'язані з діяльністю партії, та вживати заходів до їх вирішення;

          - вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту та Програми партії;

          - висувати та обирати кандидатів, бути обраним до будь-якого виборного органу партії, а також брати участь в управлінні справами Партії в інших формах, передбачених цим Статутом;

- подавати пропозиції до партійних органів щодо кандидатур для висування їх від імені партії до представницьких органів влади усіх рівнів;

- пропонувати свою кандидатуру для висування на виборах до представницького органу влади;

          - одержувати інформацію з питань діяльності партії;

          - звертатися із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань до керівних органів партії і партійних організацій, які розглядаються у місячний термін та отримувати на них обґрунтовані письмові відповіді;

          - вільно обговорювати на засіданнях, зборах, конференціях, З’їзді питання суспільно-політичного життя, політики та діяльності партії і її керівних органів, виступати з критикою на адресу керівних органів партії, партійних організацій та конкретних членів партії, розгортати самокритику;

          - відкрито висловлювати та відстоювати свою думку;

          - звертатися до партії за сприянням при захисті своїх прав і законних інтересів;

          - під час обговорення особистої справи бути присутнім і роз'яснювати власну позицію;

          - вільно виходити з лав партії з додержанням порядку, визначеного статутними документами партії;

          - оскаржувати у вищих партійних органах рішення органів партійних організацій;

          - створювати разом з іншими членами партії первинний осередок.

          5.3. Член партії зобов'язаний:

          - дотримуватися вимог Статуту, практично сприяти досягненню мети партії, реалізації її Програми;

          - брати активну участь у роботі однієї з організаційних структур партії;

          - перебувати на обліку в керівному органі однієї з партійних організацій;

          - вчасно сплачувати членські внески до партійної каси, матеріально підтримувати партію;

          - виконувати рішення та доручення керівних органів партії і партійних організацій;

          - пропагувати ідеї та завдання партії;

          - надавати всебічну допомогу на виборах в органи державної влади кандидатам, які висунуті або підтримуються партією, сприяти їх перемозі;

          - піклуватися про зміцнення авторитету партії, поповнення її лав новими членами;

          - утримуватися від дій чи бездіяльності, які можуть завдати шкоди діяльності чи репутації партії.

          - зупинити своє членство у партії  внаслідок перебування на службі або посадах, зазначених у статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні»;

          5.4. Члени партії, обрані до Верховної Ради України, місцевих рад за узгодженням із відповідною партійною організацією можуть входити до складу депутатських груп (фракцій).

 

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА  СТРУКТУРА  ПАРТІЇ

 

          6.1. Організаційна структура партії утворюється за територіальним принципом.

          6.2. Організаційну структуру партії складає мережа первинних (сільських, селищних тощо) організацій, а також територіальних організацій, якими є місцеві (районні, міські, районні в містах) та регіональні (республіканська Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські) організації, (далі – партійні організації) та центральні органи партії.

У межах району, району в місті, міста, області, Автономної Республіки Крим існує і діє відповідно одна районна, районна в місті, міська, обласна, Кримська республіканська організація партії.

Кожна організація партії обліковує усі партійні організації, що входять до її складу і є по відношенню до них партійною організацією вищого рівня.

Для кожної організації партії центральні керівні органи партії, а також керівні органи партійних організацій вищого рівня є керівними органами вищого рівня.

          6.3. Первинні організації є основою партії, утворюються не менше як трьома членами партії за місцем проживання відповідно до чинного законодавства та Статуту.

          Рішення про створення партійних організацій затверджується Президією Партії.

          6.4. Партійні організації підлягають легалізації відповідно до чинного законодавства.

          При легалізації партійних організацій у засновницьких документах використовується найменування партії з доповненнями, які визначають місце таких організацій в організаційній структурі партії.

          6.5. Утворені партійні організації не можуть самостійно вийти зі складу партії.

          6.6. Регіональні, місцеві, первинні організації партії не мають власних статутів і здійснюють свою діяльність відповідно до Статуту і Програми партії, рішень керівних органів партії і партійних організацій.

          6.7. Партійні організації не мають права виступати від імені партії з питань, що мають суспільно-політичне значення, якщо не були прямо вповноважені на це центральними органами партії.

          6.8. Партійні організації зобов'язані:

          - вживати необхідних заходів для забезпечення реалізації цілей і завдань партії, виконання прийнятих центральними та вищими органами партії рішень і документів;

          - здійснювати фінансову підтримку партії в порядку і формах, що регламентуються рішеннями центральних керівних органів партії.

          6.9. Регіональні організації партії, місцеві, первинні організації партії, що мають статус юридичної особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов‘язання одне одного та будь-яких інших юридичних осіб.

          6.10. З’їзд партії, Президія Партії можуть ухвалити рішення про примусове припинення діяльності (розпуск) будь-якої організації партії. Усі зазначені рішення приймаються не менше як двома третинами голосів від кількості членів відповідного керівного органу.

          Рішення про примусове припинення діяльності (розпуск) організації партії, прийняте З’їздом партії, набуває чинності з моменту його ухвалення. Рішення про примусове припинення діяльності організації Партії прийняте Президією Партії набуває чинності з моменту його ухвалення і може бути оскаржене до З’їзду партії на протязі 2 місяців. Оскарження зазначеного рішення не зупиняє його дії.

          Рішення про примусове припинення діяльності (розпуск) організації партії, прийняті іншими керівними органами партії, можуть бути оскаржені Головою чи керівним органом організації, діяльність якої припинена, до керівного органу вищого рівня протягом 20 календарних днів з моменту прийняття такого рішення, якщо більший строк для оскарження не буде визначено цим Статутом.

          Зазначені рішення набувають чинності з моменту настання однієї з подій:

          - сплину встановленого строку оскарження відповідного рішення;

          - ухвалення рішення керівного органу вищого рівня про підтвердження рішення про припинення діяльності організації партії за результатами розгляду скарги.

 

 

 

 

7. КЕРІВНІ  ОРГАНИ  ПАРТІЇ  І  ПАРТІЙНИХ  ОРГАНІЗАЦІЙ

 

          7.1. Для успішної реалізації цілей і завдань партії та організації її діяльності утворюються керівні, виконавчі, контрольні органи партії і партійних організацій.

          7.2. Керівними органами партії є З’їзд,  Політрада та Президія. Керівними органами регіональних організацій є конференція та Рада. Керівними органами місцевих організацій є конференція та Рада. Керівними органами первинних осередків є збори та за наявністю в осередку 15 і більше членів партії – Рада. Виконавчими – Центральний Секретаріат, виконкоми регіональних організацій; контрольними – Центральна контрольно-ревізійна комісія партії, контрольно-ревізійні комісії регіональних організацій партії.

          7.3. Принципи діяльності:

          - обов'язковість рішень керівних органів партії для партійних організацій, обов'язковість розгляду керівними органами партійних організацій вищого рівня звернень, прийнятих керівними органами партійних організацій нижчого рівня;

          - демократичність на етапі розгляду і дисциплінованість у виконанні рішення після його прийняття;

          - відповідальність за своєчасне виконання доручень;

          - чіткий розподіл функціональних обов'язків;

          - гласність і публічний характер дій.

          7.4. Рішення в керівних та інших органах партії і партійних організаціях ухвалюються відкритим голосуванням за більшістю голосів присутніх на засіданнях членів партії за виключенням випадків, що визначаються Статутом.

          7.5. Присутні на засіданні члени партії, не згодні з прийнятим рішенням, мають право на окрему думку, що викладається письмово та долучається до протоколу засідання.

 

8. ПЕРВИННІ  ОРГАНІЗАЦІЇ

 

          8.1. Первинні (сільські, селищні тощо) організації партії утворюються не менше як трьома членами партії за місцем проживання на підставі рішення установчих зборів і набувають статусу партійної організації після затвердження рішення про створення регіональною організацією та Президією Партії і легалізації відповідним органом юстиції у встановленому законодавством порядку.

          Відповідно до чинного законодавства члени організації самостійно визначають свою структуру, напрямки та методи діяльності, керуючись цим статутом та програмними документами партії.

          Первинна організація за загальним правилом не є юридичною особою. Первинна організація партії може отримати права місцевої організації зі статусом юридичної особи. Рішення про надання таких прав приймає Президія Партії.

          8.2. Керівним органом первинної організації є збори, які скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

          8.3. Збори уповноважені вирішувати всі питання діяльності первинної організації. Збори є чинними, якщо на них присутні більше половини членів первинної організації.

          Збори скликаються з ініціативи голови первинної організації або на вимогу не менше 1/3 членів партії, що знаходяться на обліку в первинній організації, чи керівних органів партії та партійних організацій вищого рівня. Вимога керівного органу партії про скликання зборів первинної організації повинна виконуватись в строк, визначений в такій вимозі, а якщо строк не визначено, то не пізніше ніж на 10 день з дати отримання такої вимоги.

          8.4. Збори первинної організації:

          - обирають терміном на 2 роки голову первинної організації, заступника голови та відкликають їх;

          - визначають кількісний склад та обирають терміном на 2 роки членів Ради первинної організації;

          - обговорюють звіти голови та Ради, дають оцінку роботі голови та Ради первинної організації;

          - визначаються з формами та методами впровадження політики партії в життя на місцевому рівні;

          - обирають делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня згідно зі встановленою нормою представництва;

          - затверджують плани роботи та кошторис первинної організації, забезпечують їх здійснення;

          - за погодженням з Президією Партії висувають кандидатів на посади сільських, селищних голів, кандидатів у депутати місцевих рад згідно з чинним законодавством України;

          - пропонують кандидатури до складу керівних органів партії та регіональних організацій;

          - здійснюють прийом до членів партії;

          - розглядають питання про виключення з лав партії або припинення членства в ній;

          - збори первинної організації можуть делегувати частину своїх повноважень Раді або голові організації;

          - відмінити рішення голови чи Ради первинної організації;

          - приймають рішення про припинення діяльності первинної організації, яке підлягає обов’язковому затвердженню Президією Партії;

          - встановлюють порядок та визначають строки припинення діяльності організації;

          Рішення про обрання Ради, припинення діяльності організації( організацій) приймаються не менше  ніж 2/3 голосів  від кількості учасників зборів (делегатів конференції).

          Усі інші питання приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх учасників.

          За умови наявності в осередку 15 та більше членів партії організація може обирати Раду, яка здійснює керівництво організацією в період між зборами. Рада обирається на зборах організації терміном на 2 роки. Очолює Раду Голова первинної організації. До складу Ради за посадою входить заступник голови первинної організації.

          Рада первинної організації:

          - координує поточну діяльність первинної організації;

          - організовує виконання рішень зборів осередку, керівних органів партії і партійних організацій;

          - розпоряджається коштами та майном первинної організації в межах повноважень, наданих їй зборами організації, якщо інше не встановлено цим Статутом;

          - організовує підготовку і проведення зборів первинної організації

          - у разі відставки голови первинної організації призначає виконуючого обов’язки голови на термін до наступних зборів.

          Засідання Ради є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення Ради приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на її засіданні членів Ради. Засідання Ради проводяться з ініціативи голови осередку не рідше одного разу на 3 місяці.

          8.5. Голова первинної організації:

          - здійснює загальне керівництво первинною організацією в період між зборами та засіданнями Ради;

          - відкриває, закриває збори первинної організації, головує на них;

          - скликає засідання Ради та головує на них;

          - у разі, якщо Рада не створюється, скликає збори первинної організації;

          - розробляє план роботи організації та вносить його на затвердження Ради первинної організації;

          - без довіреності представляє первинну організацію в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, керівних органах партії і партійних організацій, в об’єднаннях громадян, у відношеннях з іншими органами та установами;

          - організує виконання рішень зборів організації та керівних органів партії і партійних організацій;

          - має право підпису всіх документів первинної організації;

          - звітує на зборах, а також перед керівними органами партії первинної організації про свою діяльність за визначений період.

          У випадку отримання первинною організацією права місцевої організації зі статусом юридичної особи Голова первинної організації, крім зазначеного:

          - здійснює від імені первинної організації, як юридичної особи, правочини, укладає угоди (договори, контракти), здійснює інші дії, що мають юридичне значення, зокрема видає доручення, відкриває в банківських закладах рахунки тощо;

          - розпоряджається майном первинної організації, в межах наданих йому зборами організації;

          - забезпечує організацію ведення в первинній організації, як юридичній особі, обліку, звітності згідно законодавству України;

          - визначає кадрову політику первинної організації, як юридичної особи, відповідно до вимог чинного законодавства;

          - здійснює прийом на роботу і звільнення з роботи членів первинної організації, які своїм трудом беруть активну участь в його діяльності;

          - видає накази з кадрових питань.

          8.6. Первинний осередок веде облік членів партії, збирає вступні, цільові, членські внески і добровільні внески громадян.

          8.7. Первинний осередок виконує рішення керівних органів партії і партійних організацій, що відповідають нормам чинного законодавства, Статуту і Програмі партії, звітує перед керівними органами партії і партійних організацій про їх виконання.

          У випадку отримання первинним осередком рішення, яке викликає сумнів щодо його законності, первинний осередок за рішенням зборів може звернутися до керівного органу партії або партійної організації, що прийняв рішення, з вмотивованою пропозицією щодо його перегляду. Керівний орган партії або партійної організації зобов'язаний у двотижневий термін розглянути таку пропозицію на своєму засіданні. Рішення, прийняте за результатами розгляду, є обов'язковим для виконання.

          8.8. Головним завданням первинного осередку є пропаганда ідеологічної платформи партії серед населення, вивчення місцевого економічного, соціального, екологічного та політичного стану, внесення конструктивних пропозицій щодо поліпшення життя людей. Первинний осередок має брати активну участь у формуванні місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, політичному житті регіону, займатися поповненням лав партії новими членами.

          8.9. Первинні осередки входять до складу місцевих, а у разі їх відсутності – регіональних організацій. У разі відсутності відповідної регіональної організації є безпосередньо підпорядкованими Президії Партії.

          8.10. У випадку порушення первинним осередком вимог Статуту або обов’язкових рішень керівних органів уповноваженим органом партії може бути прийнято рішення про примусове припинення діяльності (розпуск) цього первинного осередку.

 

9. МІСЦЕВІ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ПАРТІЇ

 

          9.1. Місцеві (міські, районні, районні у містах) організації партії утворюються і діють в межах існуючих адміністративно-територіальних одиниць. До складу місцевих організацій входять первинні осередки, які створені в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

          Місцева організація входить до складу відповідної регіональної організації партії.

          9.2. Місцеві організації утворюються за наявності не менше трьох громадян України на установчих конференціях і набувають статусу партійної організації після затвердження рішення про створення Президією Партії і реєстрації відповідним органом юстиції.

          До затвердження зазначеного рішення жодна новостворена місцева організація не є організацією партії.

          9.3. Місцеві організації можуть набувати статусу юридичної особи за рішенням Президії Партії, які набувають цього статусу з моменту державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

          Місцеві організації можуть бути легалізовані без набуття статусу юридичної особи за рішенням Президії Партії.

          Місцеві організації, які набули статусу юридичної особи мають право на відкриття рахунків в установах банків, виготовлення печаток, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Президією Партії.

          9.4. Місцева організація партії веде облік первинних та інших організацій, що входять до її складу, а також членів партії.

          9.5. Керівним органом місцевої організації є конференція, яка проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік або на вимогу Президії Партії - позачергово.

          9.6. Конференція є повноважною вирішувати питання діяльності місцевої організації, якщо на ній присутні не менше половини обраних делегатів. Рішення конференції приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх делегатів.

          Норму представництва та порядок обрання делегатів на конференцію встановлює Рада місцевої організації з врахуванням рекомендацій Президії Партії.

          9.7. Конференція місцевої організації:

          - обирає терміном на 2 роки голову місцевої організації, за поданням голови – заступника (заступників) голови та відкликає їх;

          - визначає кількісний склад та обирає Раду місцевої організації терміном на 2 роки;

          - обирає голову та членів контрольно-ревізійної комісії місцевої організації терміном на 2 роки;

          - обговорює звіт Ради, дає оцінку роботі голови та Ради;

          - створює друкований орган місцевої організації та призначає його редактора;

          - обирає делегатів на конференцію регіональної організації згідно з нормою представництва;

          - за погодженням з Президією Партії висуває кандидатів на виборах до місцевих органів самоврядування та їх посадових осіб згідно з чинним законодавством України;

          - визначається щодо участі у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

          - визначає стратегію і тактику розв’язання місцевих проблем;

          - вирішує інші питання діяльності місцевої організації.

          - реалізує право власності на майно та кошти організації, затверджує її бюджет;

          - делегує Раді окремі функції по господарському управлінню коштами та майном;

          - затверджує кандидатури з числа всіх членів партії, для балотування на З’їзді у виборні органи партії;

          - приймає нових членів партії;

          - приймає рішення про припинення членства в партії та виключення члена партії з її лав;

          - скасовує рішення керівних органів та голови місцевої організації, а також рішення керівних органів та керівних осіб первинних осередків, що входять до складу цієї місцевої організації;

          - ухвалює рішення про ліквідацію первинної організації партії;

          - приймає рішення про припинення діяльності організації, яке підлягає обов’язковому затвердженню Президією Партії;

          - визначає чисельний склад Ліквідаційної комісії;

          - обирає членів Ліквідаційної комісії;

          - встановлює порядок та визначає строки припинення діяльності організації;

          - приймає рішення про використання майна, коштів організації на статутні чи благодійні цілі у разі припинення її діяльності;

          Конференція місцевої організації може делегувати частину своїх повноважень Раді або Голові місцевої організації.

          Рішення про обрання Ради, припинення діяльності організації (організацій) приймаються більшістю, не меншою ніж 2/3 голосів від кількості учасників зборів (делегатів конференції).

          Усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх учасників зборів ( делегатів конференції).

          9.8. В період між конференціями керівництво місцевою організацією здійснює Рада. Раду очолює голова місцевої організації. До складу Ради за посадою входить заступник (заступники) голови. У містах з районним поділом до складу Ради міської організації за посадою входять голови районних у місті організацій, якщо вони створені.

          Обрання членів Ради відбувається за пропозиціями делегатів конференції. Кандидати у члени Ради можуть не бути делегатами конференції.

          9.9. Рада місцевої організації:

          - координує поточну діяльність організації між конференціями;

          -координує діяльність первинних осередків, що входять до складу місцевої організації;

          - розробляє перспективні і поточні плани роботи;

          - може вносити пропозиції до Ради організації вищого рівня щодо виборчої політики партії та висування кандидатів до виборних органів усіх рівнів;

          - висуває представників до складу виборчих комісій з проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також до складу комісій з проведення всеукраїнського і місцевих референдумів;

          - розпоряджається коштами та майном організації в межах, наданих їй конференцією повноважень, визначає напрями використання членських внесків, якщо інше не встановлено цим Статутом;

          - в межах, визначених зборами (конференцією), розпоряджається коштами та майном організації, призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

          - приймає рішення про заснування в установленому порядку, засобів масової інформації;

          - приймає нових членів партії;

          - затверджує рішення первинних осередків щодо прийняття в партію нових членів;

          - приймає рішення про припинення членства в партії та виключення члена партії з її лав (рішення приймається більшістю, не меншою ніж 2/3 голосів від загальної кількості членів Ради);

          - затверджує кошторис витрат на здійснення організаційної діяльності;

          - скликає конференцію організації, визначає норму представництва на ній, затверджує порядок денний;

          - затверджує рішення зборів первинного осередку про вступ громадян до партії або про виключення з лав партії чи припинення членства в ній;

          - сприяє формуванню, координує та спрямовує діяльність депутатської групи (фракції) у представницькому органі місцевої влади;

          - може втручатися у справи первинних організацій, інших організацій, що входять до складу районної, районної у місті, міської організації у випадках, коли їхні дії суперечать Статуту, Програмі партії, рішенням керівних органів вищого рівня;

          - відміняє рішення голови організації, а також рішення керівних органів та керівних осіб організацій (первинних осередків), які входять до її складу;

          - у разі відставки голови місцевої організації призначає виконуючого обов’язки голови на термін до наступної конференції із числа членів партії, які обліковуються в організації.

          Рада може делегувати частину своїх повноважень голові організації.

          Рада проводить свої засідання не рідше одного разу на 3 місяці. Засідання Ради є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення Ради приймається більшістю голосів від кількості присутніх на її засіданні членів Ради.

          9.10. Голова місцевої організації є її керівною особою.

          Голова місцевої організації:

          - здійснює загальне керівництво організацією у період між конференціями та засіданнями Ради;

          - відкриває, закриває конференції та головує на них;

          - скликає засідання Ради, головує на них, організовує роботу Ради;

          - підписує рішення конференцій та засідань Ради;

          - організовує ознайомлення членів організації з документами та рішеннями керівних органів вищого рівня;

          - організовує виконання рішень конференції та керівних органів партії і партійних організацій вищого рівня;

          - здійснює оперативне управління майном та коштами організації;

          - звітує про діяльність Ради на конференціях;

          - організовує ведення обліку первинних та інших організацій партії та членів організації;

          - без довіреності представляє місцеву організацію в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, підприємствах, установах та організаціях, у стосунках з іншими органами та установами;

          - має право підпису фінансових та інших документів місцевої організації;

          - доручає членам Ради виконання окремих повноважень, передбачених цією статтею;

          - розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

          - здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.

          Якщо місцева організація має статус юридичної особи, Голова місцевої  організації, крім зазначеного:

          - здійснює від імені місцевої організації, як юридичної особи правочини, укладає угоди (договори, контракти), здійснює інші дії, що мають юридичне значення, зокрема видає доручення, відкриває в банківських закладах рахунки тощо;

          - розпоряджається майном місцевої організації, в межах повноважень, наданих Конференцією місцевої організації;

          - забезпечує організацію ведення в місцевій організації, як юридичній особі, обліку звітності згідно законодавству України;

          - визначає кадрову політику місцевої організації як юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства;

          - здійснює прийом на роботу і звільнення з роботи членів місцевої організації у відповідності з нормами трудового законодавства України;

          - видає накази з кадрових питань.

          9.11. Заступник (заступники) Голови організації виконує роботу згідно з розподілом обов'язків, веде облік членів партії. Один із заступників голови виконує обов’язки голови організації за його дорученням у разі тимчасової відсутності голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків. У разі відсутності такого доручення, рішення про виконання обов’язків голови може приймати Рада відповідної організації.

          9.12. Для перевірки діяльності місцевої організації та первинних осередків, що входять до її складу, на предмет правильності обліку матеріально-фінансових надходжень, відповідності кошторису витрат коштів і цільового використання майна, інших питань, віднесених до її компетенції, конференція місцевої організації обирає контрольно-ревізійну комісію у складі голови та двох членів.

          Контрольно-ревізійна комісія:

          - проводить ревізію фінансово-господарської діяльності організації та осередків, що входять до її складу;

          - розглядає пропозиції, скарги та заяви членів партії і приймає рішення щодо них;

          - апелює до керівних органів або ревізійної комісії партійної організації вищого рівня або Центральної контрольно-ревізійної комісії.

          За результатами перевірки контрольно-ревізійна комісія звітує на конференції місцевої організації та інформує (протягом місяця з моменту закінчення перевірки) контрольно-ревізійну комісію регіональної організації.

          У разі необхідності може ініціювати скликання позачергового засідання Ради, шляхом подання відповідного звернення Голові місцевої організації.

          Контрольно-ревізійна комісія може призупинити дію рішень керівних органів (окрім конференції) та керівних осіб місцевої організації чи первинного осередку, що входить до її складу, які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням.

          9.13. У випадку порушення місцевою організацією вимог Статуту або обов’язкових рішень керівних органів уповноваженим органом партії може бути прийнято рішення про примусове припинення діяльності (розпуск) цієї організації.

 

10. РЕГІОНАЛЬНІ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ПАРТІЇ

          10.1. Регіональні (республіканська Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські) організації об'єднують районні, міські, а також у випадках, передбачених Статутом, інші партійні організації згідно з адміністративно-територіальним устроєм.

          Регіональні організації утворюються за наявності не менше трьох громадян України на установчих конференціях і набувають статусу партійної організації після затвердження рішення про створення регіональної організації Президією Партії і реєстрації відповідним органом юстиції.

          Регіональні організації набувають статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

          Регіональні організації мають право на відкриття рахунків в установах банків, виготовлення печаток, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Президією Партії.

          Діяльність регіональних організацій поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Регіональна організація веде облік відповідних міських та первинних організацій партії, а також членів партії.

          Рішення центральних керівних органів партії з програмних, статутних та виборних питань є обов’язковими для виконання регіональною організацією.

          10.2. Вищим органом регіональної організації є конференція, яка скликається Радою регіональної організації за необхідністю, але не рідше одного разу на рік або на вимогу Президії Партії - позачергово. Норма представництва й порядок обрання делегатів встановлюється Радою регіональної організації.

          Конференція є повноважною, якщо на ній присутні не менше половини обраних делегатів.

          Рішення конференції приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на ній делегатів.

          Конференція регіональної організації:

          - визначає структуру організації, форми та методи діяльності;

          - обирає терміном на 2 роки Голову організації, за поданням Голови – його заступника (заступників), відкликає їх;

          - визначає кількісний склад Ради та ревізійної комісії, обирає членів Ради, голову та членів ревізійної комісії терміном на 2 роки;

          - забезпечує участь організації в політичному житті регіону, визначає шляхи розв’язання актуальних проблем регіону;

          - заслуховує звіти Ради та ревізійної комісії, дає оцінку роботі голови та Ради;

          - приймає рішення щодо участі у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

          - за погодженням з Президією Партії висуває кандидатів на виборах до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб згідно з чинним законодавством;

          - може вносити пропозиції до Ради організації вищого рівня щодо виборчої політики Партії;

          - обирає делегатів на З'їзд партії;

          - створює друкований орган та призначає його редактора;

          - вносить пропозиції щодо кандидатів у народні депутати України;

          - реалізує право власності на майно та кошти організації, затверджує її бюджет;

          - делегує Раді окремі функції по господарському управлінню коштами  та майном;

          - затверджує кандидатури з числа всіх членів партії, для балотування на З’їзді у виборні органи партії;

          - приймає нових членів партії;

          - приймає рішення про припинення членства в партії та виключення члена партії з її лав;

          - скасовує рішення керівних органів та голови регіональної організації, а також рішення керівних органів та керівних осіб первинних осередків та місцевих організацій, що входять до складу цієї регіональної організації;

          - приймає рішення про створення та припинення діяльності (розпуск) первинних, місцевих організацій Партії;

          - приймає рішення про припинення діяльності організації, яке підлягає обов’язковому затвердженню Президією Партії;

          - визначає чисельний склад Ліквідаційної комісії;

          - обирає членів Ліквідаційної комісії;

          - встановлює порядок та визначає строки припинення діяльності організації;

          - приймає рішення про використання майна, коштів організації на статутні чи благодійні цілі у разі припинення її діяльності;

          - вирішує інші питання діяльності регіональної організації.

          Рішення про обрання Ради, припинення діяльності організації (організацій) приймаються більшістю, не меншою ніж 2/3 голосів від кількості учасників зборів (делегатів конференції).

          Усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх учасників зборів ( делегатів конференції).

          Конференція регіональної організації може делегувати частину своїх повноважень Раді або Голові регіональної організації.

          10.3. Рада регіональної організації здійснює керівництво діяльністю організації в період між конференціями. Раду очолює голова регіональної організації. До складу Ради за посадою входять заступник (заступники) голови, голови місцевих організацій. Рішення Ради приймається більшістю голосів від кількості присутніх на її засіданні членів Ради.

          Обрання членів Ради відбувається за пропозиціями делегатів конференції чи місцевих організацій. Кандидати в члени Ради можуть не бути делегатами конференції.

         

Рада регіональної організації:

          - координує поточну діяльність регіональної організації в період між конференціями;

          -скликає конференції та визначає норми представництва на них, організовує підготовку і проведення конференцій;

          - за поданням голови обирає членів Виконкому;

          - проводить навчання активу регіональної організації;

          - здійснює зв'язок партійних організацій з центральними органами партії;

          - затверджує перспективні плани роботи;

          - вносить пропозиції на розгляд Президії Партії щодо кандидатів від партії у депутати місцевих рад та у народні депутати України, представників до складу виборчих комісій з проведення виборів Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також до складу комісій з проведення всеукраїнського і місцевих референдумів;

          - затверджує рішення зборів первинного осередку про вступ громадян до партії;

          - координує та спрямовує діяльність депутатської групи (фракції) у представницькому органі влади;

          - здійснює прийом до членів партії;

          - в межах, визначених зборами (конференцією) розпоряджається коштами та майном організації, призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

          - приймає рішення про заснування в установленому порядку засобів масової інформації, призначає та звільняє їх керівників;

          - відміняє рішення голови організації, а також рішення керівних органів та керівних осіб організацій, які входять до її складу;

          - у разі відставки Голови регіональної організації призначає виконуючого обов’язки Голови на термін до наступної конференції із числа членів партії, які обліковуються та перебувають у трудових правовідносинах з цією організацією або будь-якою підпорядкованою їй первинною чи місцевою організацією.

          - може делегувати частину своїх повноважень Голові організації.

          Рада проводить свої засідання за необхідністю, але не рідше одного разу на 4 місяці. Засідання Ради є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Засідання Ради проводиться з ініціативи голови регіональної організації або на вимогу 1/2 складу Виконавчого комітету (далі – Виконком).

          10.4. Виконавчим органом регіональної організації є Виконком, який здійснює:

          - реалізацію програмних документів, рішень З'їздів, Політради, Президії Партії, конференцій і Ради організації;

          - планування і виконання бюджету організації;

          - розробку поточних планів роботи;

          - координацію роботи партійних організацій, що входять до складу регіональної організації;

          - визначення напрямків використання членських внесків;

          - вирішення інших питань, які визначаються рішеннями конференції або Ради і не належать до виключної компетенції конференції чи Ради.

          Виконком проводить свої засідання не рідше одного разу на місяць, інформує Раду про свою діяльність на кожному її засіданні.

          До складу Виконкому входять за посадою заступник (заступники) Голови. Члени Виконкому обираються на засіданні Ради організації.

          Засідання Виконкому вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Виконкому. Рішення Виконкому приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Виконкому.

          10.5. Голова регіональної організації обирається на Конференції регіональної організації та виконує наступні функції:

          - здійснює загальне керівництво організацією;

          - без довіреності представляє організацію в органах державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, підприємствах, установах та організаціях, засобах масової інформації;

          - координує роботу Ради, Виконкому регіональної організації;

          - відкриває, закриває та веде конференції, засідання Ради, Виконкому, скликає засідання Ради та Виконкому;

          - здійснює оперативне управління коштами та майном регіональної організації;

          - розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

          - у разі своєї відсутності доручає виконання своїх обов'язків заступнику (одному з заступників);

          - має право підпису фінансових та інших документів організації.

          Крім цього Голова регіональної організації:

          - здійснює від імені регіональної організації, як юридичної особи, правочини, укладає угоди (договори, контракти), здійснює інші дії, що мають юридичне значення, зокрема видає доручення, відкриває в банківських закладах рахунки тощо;

          - розпоряджається майном регіональної організації, як юридичної особи, в межах повноважень, наданих йому конференцією та Виконкомом;

          - забезпечує організацію ведення в регіональній організації, як юридичній особі, обліку, звітності згідно законодавству України;

          - визначає кадрову політику  регіональної організації, як юридичної особи, відповідно до вимог чинного законодавства;

          - здійснює прийом на роботу і звільнення з роботи членів регіональної організації, які беруть активну участь в його діяльності, відповідно до трудового законодавства України;

          - видає накази з кадрових питань.

          10.6. Для перевірки діяльності регіональної організації та партійних організацій, що входять до її складу, щодо правильності обліку надходжень, відповідності кошторису витрат коштів і цільового використання майна, а також інших питань, віднесених до її компетенції, конференція регіональної організації визначає кількісний склад та обирає голову і членів контрольно-ревізійної комісії.

          Контрольно-ревізійна комісія:

          - проводить ревізію фінансово-господарської діяльності регіональної організації, партійних організацій, що входять до її складу;

          - розглядає пропозиції, скарги та заяви членів партії і приймає рішення щодо них;

          - апелює до керівних органів партії та Центральної контрольно-ревізійної комісії.

          У разі необхідності може ініціювати скликання позачергового засідання Ради чи Виконкому, шляхом подання відповідного звернення Голові місцевої організації.

          Контрольно-ревізійна комісія може призупинити дію рішень керівних органів (окрім конференції) та керівних осіб регіональної організації, партійних організацій, що входять до її складу, які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням.

          За результатами перевірки контрольно-ревізійна комісія звітує на конференції та інформує (протягом місяця з моменту закінчення перевірки) Центральну контрольно-ревізійну комісію.

          10.7. У випадку порушення регіональною організацією вимог Статуту або обов’язкових рішень керівних органів уповноваженим органом партії може бути прийнято рішення про примусове припинення діяльності (розпуск) цієї організації.

 

11. ЦЕНТРАЛЬНІ  ОРГАНИ  ПАРТІЇ

 

          11.1. Центральними органами партії є: З’їзд, Політична рада (за текстом – Політрада), Президія Партії.

          11.2. Вищим керівним органом партії є З'їзд.

          З’їзд скликається за необхідністю, але не рідше одного разу на 3 роки. Рішення про дату скликання З'їзду, місце його проведення, порядок денний З’їзду, представництво делегатів від територіальних організацій приймається Президією Партії не пізніше, ніж за 10 днів до проведення чергового З’їзду.

          Позачерговий З'їзд скликається з ініціативи Президії Партії , яка приймає рішення про це не пізніше, ніж за п’ять днів до проведення позачергового З’їзду, або на вимогу не менше 1/3 регіональних організацій. Така вимога має бути підписана Головою відповідної регіональної організації і надаватись до Президії Партії в оригіналі. Президія Партії, після отримання такої вимоги, зобов’язана в п’ятиденний термін скликати позачерговий З’їзд та встановити норми представництва. Президія Партії пропонує порядок денний позачергового З’їзду Партії.

          11.3. З’їзд уповноважений вирішувати всі питання діяльності партії.

          11.4. До виключних повноважень З'їзду належать:

          - визначення політики партії;

          - прийняття Статуту та Програми партії, інших програмних документів, внесення змін і доповнень до них;

          - визначення стратегічних напрямків діяльності партії;

          - обрання Голови партії терміном на 3 роки;

          - обрання за поданням Голови партії та звільнення (відкликання з посади) заступників Голови терміном на 3 роки;

          - визначення кількісного складу та обрання за поданням Голови партії та звільнення (відкликання з посади) виборних членів Політради терміном на 3 роки;

          - визначення кількісного складу, обрання та звільнення (відкликання з посади) Голови та членів Центральної контрольно-ревізійної комісії терміном на 3 роки;

          - прийняття рішень з питань, віднесених до його компетенції Законом України «Про вибори Президента України» та Законом України «Про вибори народних депутатів України»;

          - ухвалення рішення про утворення виборчого блоку партій для участі у виборах або про входження до існуючих блоків, затвердження відповідних документів;

          - висування кандидатів у народні депутати України від партії;

          - висування кандидатів у депутати на місцевих виборах або делегування цієї функції партійним організаціям;

          - висування або підтримка кандидата на пост Президента України;

          - ухвалення рішення про входження партії до міжпартійних та інших об’єднань або про вихід з них;

          - прийняття рішення про припинення діяльності первинних, місцевих та регіональних організацій Партії;

          - заслуховування та затвердження звітів Політради та Центральної контрольно-ревізійної комісії;

          - оцінка роботи Політради, Голови партії та Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії;

          - розглядання скарг, апеляцій на рішення керівних органів, посадових осіб, контрольно-ревізійних органів, будь-яких організацій партії;

          - скасування рішень центральних органів партії, у тому числі Центральної контрольно-ревізійної комісії, керівних осіб партії, керівних органів партійних організацій;

          - реалізація права власності на майно та кошти партії;

          - делегування окремих функцій щодо господарського управління майном на Політраду, Президію, партійні організації.

          - прийняття нових членів партії;

          - прийняття рішень про припинення членства в партії та виключення члена партії з її лав;

          - ухвалення рішення про реорганізацію або ліквідацію ( саморозпуск) партії;

          - визначення чисельного складу Ліквідаційної комісії;

          - обрання членів Ліквідаційної комісії;

          - встановлення порядку та визначення строків припинення діяльності організації;

          - прийняття рішення про використання майна, коштів організації на статутні чи благодійні цілі у разі припинення її діяльності;

          11.5. Делегати З’їзду обираються з числа членів партії на конференціях регіональних організацій згідно з нормою представництва, встановленою Президією Партії. Делегатами З'їзду є також члени Політради та Центральної контрольно-ревізійної комісії без проходження процедури обрання.

          Всі учасники З’їзду підлягають попередній реєстрації, під час якої перевіряються їх повноваження.

          11.6. З'їзд вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини обраних на конференціях регіональних організацій делегатів, не менш як від половини зареєстрованих регіональних організацій.

          Рішення про виключення з партії, про розпуск організації, про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) партії приймається більшістю, не меншою ніж 2/3 від загальної кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді.

          Всі інші рішення на З'їзді приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на З'їзді, шляхом відкритого голосування, окрім тих випадків, коли З’їздом або цим Статутом визначено іншу процедуру.

          11.7. Порядок денний З’їзду затверджується Політрадою за поданням Президії Партії, схвалюється З’їздом на його початку.

          Уточнення та зміни до порядку денного можуть вноситись до початку розгляду питань голосуванням З’їзду. Голосування щодо внесення змін до порядку денного проводиться на вимогу більшості не меншої ніж 2/3 від загальної кількості делегатів, присутніх на З’їзді або за рішенням Голови партії.

          Порядок денний позачергового З’їзду затверджується Президією Партії.

          11.8. Голосування З’їзду проводиться за кожним питанням порядку денного окремо. Всі рішення та події З’їзду фіксуються в протоколі З’їзду, який підписується Головою партії та Керівником Центрального Секретаріату не пізніше третього дня після дня проведення (закінчення етапу, якщо З’їзд проводився в кілька етапів) і зберігається Центральним Секретаріатом партії.

          Рішення З’їзду є обов’язковими для всіх центральних органів партії, керівних осіб партії, керівних органів партійних організацій і можуть бути змінені чи скасовані цим чи іншим З’їздом.

          11.9. Вищим керівним органом партії у період між З'їздами є Політрада.

          До складу Політради входять за посадою заступники Голови партії, голови регіональних організацій. Інші члени Політради обираються З’їздом терміном на 2 роки. Очолює Політраду Голова партії.

          Політрада є підзвітною та підконтрольною З’їзду.

          11.10. Засідання Політради проводяться з ініціативи Голови партії або на вимогу не менше половини членів Політради за необхідністю, але не рідше одного разу на 4 місяці.

          11.11. Засідання Політради вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів від її загального складу. Рішення Політради вважається правомочним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Політради. Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії може брати участь у засіданнях Політради з правом дорадчого голосу.

          11.12. Політрада розглядає і вирішує всі питання діяльності партії, окрім тих, що є виключною компетенцією З'їзду.

          11.13. До повноважень Політради відносяться:

          - визначення кількісного складу Президії Партії та обрання зі свого складу його членів на термін не більше ніж 3 роки;

          - роз’яснення положення Статуту, Програми партії;

          - оцінка політичної ситуації, вироблення стратегії й тактики діяльності партії;

          - розробка заходів, спрямованих на виконання рішень З’їзду, визначеної ним політики;

          - формування молодіжної політики партії;

          - визначення стратегії і тактики діяльності партії у виборчих та інших політичних кампаніях;

          - можливість призначення загальнопартійного дорадчого опитування (партійний референдум);

          - прийняття передвиборних документів партії, розгляд доцільності підписання угод з іншими політичними партіями;

          - заслуховування звітів представників партії, що працюють в органах виконавчої влади, депутатів України всіх рівнів – членів партії та керівників організацій про їх діяльність щодо проведення політики партії;

          - визначення порядку участі партії у міжпартійному з’їзді (зборах, конференції) партій, що входять до виборчого блоку;

          - затвердження рішення Президії Партії про заснування центрального друкованого органу партії, інших засобів масової інформації партії та кандидатуру Головного редактора загальнопартійного друкованого органу;

          - затвердження статут або положення  заснованого партією органу ЗМІ;

          - заслуховування та затвердження звітів про діяльність Голови;

          - координація та спрямування діяльності депутатської групи (фракції) у Верховній Раді України;

          - затвердження рішення зборів первинного осередку про вступ громадян до партії;

          - у разі відставки голови партії призначення виконуючого обов’язки голови на термін до наступного з’їзду. Виконуючий обов’язки Голови партії призначається із числа заступників Голови партії;

          - можливість делегувати частину своїх повноважень Президії Партії або Голові партії.

          11.14. Президія Партії є керівним органом партії, який в період між засіданнями Політради здійснює керівництво в межах своїх повноважень.

           Президію Партії очолює Голова партії. До складу Президії Партії входять за посадою заступники Голови партії. Президія Партії є підзвітною та підконтрольною З’їзду та Політраді.

          11.15. Засідання Президії Партії скликаються Головою партії за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними за присутності більше половини від загального числа членів Президії Партії. У засіданні Президії Партії має право брати участь Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії.

          Рішення Президії Партії приймаються на засіданнях, а в період між ними – шляхом письмового опитування його членів. На засіданнях Президії Партії рішення приймаються шляхом відкритого голосування за більшістю голосів від числа присутніх членів. У разі, коли кількість голосів, поданих «за» та «проти» прийняття рішення, є однаковою, голос Голови партії має вирішальне значення. Рішення, що приймається шляхом опитування, набирає чинності за умови підтримки його більшістю членів від загального складу Президії Партії. У разі, коли кількість голосів, поданих «за» та «проти» прийняття рішення, є однаковою, голос Голови партії має вирішальне значення.

          Рішення про припинення членства в Партії та про примусове припинення діяльності будь-яких організацій Партії приймаються не менше як двома третинами голосів від кількості членів Президії Партії.

          11.16. До повноважень Президії Партії належать всі питання діяльності партії, окрім віднесених до виключної компетенції З’їзду та Політради.

          11.17. Президія Партії:

          - доводить до відома партійних організацій рішення про скликання З’їзду, формує порядок денний.

          - забезпечує організацію проведення З’їздів, засідань Політради, нарад, семінарів тощо;

          - доводить до відома виконавців рішення центральних органів партії, організовує та контролює їх виконання;

          - приймає рішення про визнання та припинення діяльності будь-яких організацій Партії та координує роботу останніх;

-          скликає у разі необхідності позачергові З’їзди Партії;

          - затверджує механізм формування виборчого списку кандидатів у народні депутати України від партії (від виборчого блоку, до складу якого входить партія);

          - за пропозиціями партійних організацій приймає рішення про рекомендацію представників партії на посади в органи виконавчої влади;

          - розробляє та затверджує бюджет партії, організує його виконання;

          - вносить пропозиції про внесення змін та доповнень до Статуту партії для приведення його у відповідність до чинного законодавства, з обов’язковим затвердженням З’їздом.

          - приймає рішення про заснування центрального друкованого органу партії, інших засобів масової інформації партії з наступним затвердженням Політрадою; призначає на посади їх керівників.

          - створює виконавчий орган партії – Центральний Секретаріат;

          - затверджує структуру Центрального Секретаріату;

          - покладає за поданням Голови партії на будь-якого члена партії обов’язки Керівника Центрального Секретаріату;

          - погоджує за поданням Керівника Центрального Секретаріату кандидатури його заступника та керівників структурних підрозділів Центрального Секретаріату;

          - затверджує Положення про Центральний Секретаріат, Положення про Центральну контрольно-ревізійну комісію, статут (положення) центрального друкованого органу партії, положення, інструкції та інші документи, що регламентують організаційно-партійну роботу.

          - затверджує штатний розпис Центрального Секретаріату, кошторис на його утримання, кошториси на утримання інших партійних структур центрального рівня (центральний друкований орган партії, молодіжна організація тощо);

          - заслуховує та затверджує звіти Керівника Центрального Секретаріату про виконання покладених функцій;

          - здійснює контроль за діяльністю Центрального Секретаріату;

          - здійснює прийом у члени партії, виключає з членів партії;

          - веде облік партійних організацій;

          - може створювати постійно діючі та тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи партії, комісії з основних напрямів діяльності партії, визначає їх склад, компетенцію, термін дії.

          - визначає норми представництва на з’їздах Партії;

          - вносить пропозиції до порядку денного засідань Ради Партії,

          - може вносити пропозиції, щодо розгляду питань організаціями Партії;

          - може вносити пропозиції щодо кандидатур керівників та кадрового складу всіх органів Партії;

          - відповідно до рішень З’їзду розпоряджається коштами та майном партії, визначає матеріально відповідальних осіб, надає права підпису фінансових документів;

          - аналізує та узагальнює практику партійного будівництва та доводить її до відома організацій Партії;

          - затверджує положення та інструкції щодо діяльності органів Партії;

          - приймає рішення про створення загальнопартійних, регіональних та інших партійних засобів масової інформації, затверджує та звільняє їх керівників;

          - затверджує зразок партійного квитка, символіку Партії, зразки печатки та інших необхідних реквізитів;

          - надає дозвіл на виготовлення символіки Партії;

          - організовує фінансове забезпечення Партії;

          - встановлює міжнародні зв’язки Партії;

          - організовує наукове забезпечення діяльності Партії;

          - вирішує організаційні питання участі партії у виборчих та інших політичних кампаніях (готує документи, організує заходи тощо);

-       погоджує виборчий список кандидатів у народні депутати України від партії за поданням територіальних організацій;

          - звернення до Центральної виборчої комісії з заявою про скасування рішення ЦВК щодо реєстрації кандидата у народні депутати у разі порушення кандидата у народні депутати України у разі порушення кандидатом у депутати Статуту, програмних документів партії, рішень керівних органів партії  та її організацій;

          - затверджує зразки партійного квитка, бланків, інших реквізитів, символіки партії;

          - відповідно до рішень Політради здійснює повноваження останньої та звітує перед нею;

          - вирішує інші питання в межах своєї компетенції.

 

          11.18. Центральний Секретаріат є постійно діючим центральним виконавчим і координуючим органом, що здійснює організаційне, інформаційне та фінансове забезпечення поточної діяльності партії, загальнопартійних заходів та компаній, запланованих З’їздом, Політрадою, Президією Партії та Головою Партії.

          11.19. Центральний Секретаріат підзвітний З’їзду, Політраді, Президії Партії та Голові Партії.

          11.20. Діяльність Центрального Секретаріату регламентується Положенням про Центральний Секретаріат, затвердженим Президією Партії за поданням Керівника Центрального Секретаріату.

          Зокрема, Центральний Секретаріат:

          - здійснює кадрову політику Партії;

          - організовує добір, підготовку і перепідготовку кадрів Партії;

          - веде та зберігає загальнопартійну документацію, тощо;

          - забезпечує оприлюднення звіту партії на поточний рік;

 

          - в межах, визначених вищестоящими керівними органами Партії, розпоряджається коштами та майном Партії, призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

          - веде фінансово-господарську діяльність Партії та виконує інші виконавчі функції.

         

         11.21. Керівними особами партії є: Голова партії та його заступники.

          11.22. Голова партії є вищою керівною особою партії.

          Голова Партії входить до складу Політради, Президії Партії та очолює їх.

          Голова партії обирається З’їздом терміном на 3 роки.

          11.23. До повноважень Голови партії належать:

          - здійснення загального керівництва партією;

          - відкриття та закриття З’їзду, головування на ньому, підписання рішень З’їзду;

          - представництво партії без доручення у стосунках з органами державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів, політичними партіями, громадськими організаціями, підприємствами, установами і організаціями, засобами масової інформації в Україні та за кордоном;

          - ведення переговорів та укладання угод від імені партії;

          - виступи від імені партії із заявами, зверненнями, коментарями, проведення зустрічей та консультацій з вищими посадовими особами держави, народними депутатами України, керівниками установ та організацій, представниками різних соціальних груп населення;

          - відкриття і закриття банківських рахунків партії, право першого підпису на документах партії, у тому числі і фінансових;

          - здійснення загального керівництва роботою Центрального Секретаріату, робочих та консультативно-дорадчих органів партії;

          - здійснення відповідних дій з питань, віднесених Законом України «Про вибори народних депутатів» до повноважень центральних керівних органів партії;

          - подання на розгляд З’їзду кандидатур заступників Голови партії;

          - затвердження планів роботи Центральних органів партії;

          - розпорядження майном та коштами партії в межах, визначених Політрадою, відповідно до бюджету партії;

          - видання наказів та розпоряджень відповідно до наданих цим Статутом повноважень;

          - скликання та головування на засіданнях Політради, підписання її рішень;

          - скликання та головування на засіданнях Президії Партії, підписання прийнятих рішень;

          - розподіл обов’язків між своїми заступниками;

          - делегування своїх повноважень своїм заступникам;

          - видача довіреностей від імені партії;

          - спрямування організаційно-партійної діяльності, здійснення кадрової політики партії, контроль за організацією діяльності територіальних організацій;

          - подання на розгляд Президії Партії кандидатури Керівника Центрального Секретаріату;

          - контроль за діяльністю Центрального Секретаріату;

          - виконання інших функцій.

          11.24. У своїй діяльності Голова партії є підзвітним та підконтрольним З’їзду Партії.

          11.25. Голова партії має не більше чотирьох заступників.

          11.26. Повноваження Голови партії припиняються у зв’язку з закінченням терміну його повноважень або достроково: у зв’язку зі смертю, у випадку відставки. Відставка Голови партії може відбутися за його власним бажанням на підставі письмової заяви. Заява Голови партії про відставку подається до Політради чи Президії Партії, яка приймає її та ухвалює рішення про проведення позачергового З’їзду. З моменту прийняття відставки або смерті Голови партії обов’язки Голови партії до З’їзду виконує заступник голови партії, призначений згідно положень цього Статуту Політрадою.

          11.27. Заступники Голови партії обираються З’їздом за поданням Голови партії терміном на 3 роки.

          11.28. Заступники Голови партії входять за посадою до складу Політради та Президії Партії.

          11.29. Заступники Голови партії відповідають за окремі напрямки партійної діяльності, виконують доручення Голови партії.

          11.30. Керівником Центрального Секретаріату може бути будь-який член партії, на якого Президією Партії покладені ці обов’язки за поданням Голови партії. Його діяльність та діяльність очолюваного ним органу регламентується Положенням, що затверджується Президією Партії.

          11.31. Керівник Центрального Секретаріату:

          - організовує та керує роботою Центрального Секретаріату;

          - координує поточну діяльність партії та готує пропозиції щодо її вдосконалення;

          - розробляє та подає на затвердження Президії Партії проекти Положення про Центральний Секретаріат, штатного розпису та кошторису на його утримання;

          - за згодою Президії Партії та Голови Партії призначає свого заступника та керівників структурних підрозділів;

          - приймає на роботу та звільняє працівників Центрального Секретаріату;

          - в межах своїх повноважень видає доручення, накази та розпорядження;

          - в межах своїх повноважень дає доручення керівним та виконавчим органам партійних організацій;

          - забезпечує взаємодію Центрального Секретаріату з Головою партії, Політрадою та Президією Партії;

          - здійснює контроль за ходом реалізації рішень центральних керівних органів партії;

          - очолює роботу з підготовки і проведення виборчих та інших політичних кампаній, організовує в зв'язку з цим відповідні заходи;

          - організовує і проводить роботу з підбору і розстановки партійних кадрів, підвищення їх кваліфікації;

          - організовує зв’язок центральних органів партії з партійними організаціями, надає практичну та методичну допомогу партійним організаціям;

          - розглядає пропозиції, проекти документів, інші матеріали, що надходять до центральних органів партії;

          - розробляє та організує здійснення практичних заходів щодо реалізації статутних завдань партії;

          - вирішує питання висвітлення діяльності партії в засобах масової інформації;

          - виконує інші обов’язки.

Керівник Центрального Секретаріату партії здійснює організаційно-технічне керівництво роботою виконавчих органів партії, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних та позаштатних працівників Центрального Секретаріату партії, а також штатних працівників консультативно-дорадчих органів.

Керівник Центрального Секретаріату партії має право давати доручення керівникам виконавчих комітетів всіх рівнів організацій Партії з питань, що стосуються виконання рішень керівних органів Партії.

          11.32. Керівник Центрального Секретаріату може мати не більше двох заступників.

          11.33. Центральна контрольно-ревізійна комісія є вищим контролюючим органом партії.

          11.34. Кількісний склад Центральної контрольно-ревізійної комісії затверджується З’їздом.

          11.35. Голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії обираються З’їздом терміном на 3 роки.

          11.36. Центральна контрольно-ревізійна комісія діє на підставі цього Статуту та Положення про Центральну контрольно-ревізійну комісію, що затверджується Президією Партії.

          11.37. Центральна контрольно-ревізійна комісія:

          - здійснює ревізію фінансово-господарської діяльності партії, партійних організацій та створених партією засобів масової інформації, правильності виконання партійного бюджету, у тому числі сплати, прийому і обліку вступних, цільових та членських внесків;

- контролює дотримання вимог Статуту і Програми партії її членами, виконання рішень З’їзду та центральних органів партії;

          - контролює цільове використання коштів та фінансову діяльність партії;

          - вживає необхідних заходів для збереження партійної власності;

          - перевіряє виконання бюджету організаціями, керівними та виконавчими органами партії;

          - перевіряє сплату, прийом і обіг членських внесків;

          - розглядає апеляції та поновлює в партії осіб, членство яких необґрунтовано припинено осередками або організаціями партії;

          - координує діяльність контрольно-ревізійних комісій організацій (осередків);

          - ревізує дотримання встановленого порядку проходження справ, роботу з розгляду звернень громадян у центральних органах партії;

          - розглядає заяви про порушення членами партії, організаціями або їх керівними органами норм партійного Статуту та вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівним органам партії;

          - надає методичну допомогу контрольно-ревізійним комісіям територіальних партійних організацій, координує їх діяльність;

          - звітує перед З’їздом про проведену роботу у формі доповіді, в межах своїх функцій представляє З’їзду висновки про роботу центральних органів партії.

          11.38. Керівні особи партії не можуть бути членами Центральної контрольно-ревізійної комісії.

          11.39. Центральна контрольно-ревізійна комісія є підзвітною лише З’їзду.

 

12. ТРУДОВІ  ВІДНОСИНИ  В  ПАРТІЇ

 

          12.1. Партія має право приймати на роботу фізичних осіб незалежно від їх членства в партії. Трудові відносини встановлюються між партією, як юридичною особою (відповідною партійною організацією як юридичною особою) та працівником. Умови праці визначаються трудовим договором, який укладається в письмовій формі (контракт або наказ про прийняття на роботу).

          12.2. На фізичних осіб, які працюють в партії на умовах трудового договору, поширюється дія норм законодавства України про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оподаткування.

 

13. МАЙНО  ТА  КОШТИ  ПАРТІЇ

 

          13.1. Партія є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх статутних завдань може мати у своїй власності рухоме та нерухоме майно, кошти, будівлі, споруди, обладнання, транспортні та інші засоби, об’єкти інтелектуальної власності, набуття яких не забороняється чинним законодавством.

          Партія може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

          13.2. Бюджет партії формується з членських внесків, добровільних пожертвувань та інших надходжень, які не суперечать чинному законодавству України, та використовується згідно з рішеннями З’їзду чи Президії Партії.

          13.3. Джерелами надходження коштів і майна партії є:

          - вступні, цільові та членські внески членів партії;

          - добровільні внески та пожертвування громадян України, надані в установленому порядку в грошовій, матеріальній та нематеріальній формі з додержанням обмежень, встановлених чинним законодавством України;

          - кошти або майно, яке надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань підприємств, установ, організацій, громадських організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;

          - кошти та майно, яке надходить у разі ліквідації чи реорганізації структурної одиниці партії або іншої політичної партії відповідно до законодавства;

          - майно, придбане на кошти від продажу суспільно-політичної літератури, інших агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів з власною символікою;

          - надходження від засобів масової інформації, заснованих партією чи її територіальними організаціями;

          - державне  фінансування статутної діяльності у встановленому законодавством України порядку;

          - інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

          13.4. Згідно з чинним законодавством України не допускається фінансування партії:

          - органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених законом;

          - державними та комунальними підприємствами, установами і організаціями, а також підприємствами, установами і організаціями, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;

          - благодійними і релігійними об'єднаннями та організаціями;

          - анонімними особами або під псевдонімом;

          13.5. Кошти та майно партії використовуються на виконання її статутних завдань, оплату праці штатних працівників та інше.

          Первинні осередки та місцеві  партійні організації, які діють без статусу юридичної особи, не мають права самостійно розпоряджатись майном, яке перебуває в їх використанні, зокрема надходження у вигляді членських внесків, будь-які пожертвування, без відповідного погодження Президії Партії.

          Майно, передане місцевим та регіональним партійним організаціям в володіння та користування, залишається власністю партії і за рішенням Президії Партії підлягає поверненню.

          13.6. Порядок використання грошових коштів та іншого майна партії регламентується та контролюється Президією Партії і Центральною контрольно-ревізійною комісією.

          13.7. Партія не несе відповідальності за фінансовими, майновими зобов’язаннями своїх регіональних організацій та організацій, які мають статус юридичної особи, а самостійно несе відповідальність за всіма зобов’язаннями партії.

          13.8. Партія щорічно публікує в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно.

          Партія як юридична особа і її партійні організації, як окремі юридичні особи, ведуть у встановленому порядку бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до відповідних бюджетів платежі в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством.

          13.9. Періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків встановлюється Положенням, яке затверджується Президією Партії.

          13.10. За рішенням Президії Партії перевірка фінансово-господарської діяльності може здійснюватися на договірних підставах незалежними аудиторськими організаціями.

 

14. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПАРТІЇ

 

          14.1. Припинення діяльності партії може бути проведено шляхом її реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) відповідно до положень Статуту або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва у випадках і в порядку, встановлених Законом України «Про політичні партії в Україні» та іншими законами.

          14.2. Припинення діяльності партії тягне за собою розпуск керівних органів, припинення  діяльності всіх її партійних організацій та інших структурних утворень, передбачених цим статутом, а також припинення членства в партії.

          14.3. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається З'їздом за умови підтримки цього рішення більшістю не меншою ніж 2/3 від загальної кількості делегатів, зареєстрованих на З'їзді делегатів.

          Рішення про анулювання реєстраційного свідоцтва партії може бути прийняте Судом у порядку, встановленому законодавством України.

14.4. Одночасно З'їзд приймає рішення про використання майна та коштів партії з додержанням вимог законодавства.

Якщо рішення про ліквідацію партії прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов‘язані з її ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.

14.5. З’їзд або орган, за рішенням якого ліквідується партія, створює ліквідаційну комісію, яка згідно з чинним законодавством вирішує всі майнові питання партії.

Порядок діяльності Ліквідаційної комісії визначається Президією Партії, якщо інше не буде визначено чинним законодавством або органом, який створив Ліквідаційну комісію.

14.6. Ліквідаційна комісія після задоволення усіх законних вимог кредиторів, розподіляє кошти та майно партії згідно з рішенням З’їзду, органу, що прийняв рішення про ліквідацію партії, та з додержанням вимог законодавства.

14.7. У разі ліквідації партії її активи не можуть перерозподілятися між її членами.

У разі ліквідації партії її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного спрямування або за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

 

15. ВНЕСЕННЯ  ЗМІН  ТА  ДОПОВНЕНЬ  ДО  СТАТУТУ  І  ПРОГРАМИ  ПАРТІЇ

 

          15.1. Зміни та доповнення до Статуту і Програми, в тому числі нова редакція Статуту та Програми, приймаються З'їздом за поданням Президії Партії. Рішення вважається правомочним, якщо за нього проголосувала більшість делегатів, зареєстрованих на З'їзді.

          15.2. Партія інформує Міністерство юстиції України про зміни назви, Програми, Статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий термін після прийняття рішень з цих питань. Партія також щорічно інформує Міністерство юстиції України про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені цим Статутом.

 

 

 <<Вверх

 

сайт розроблено компанією создать сайт