Вступити до партії


Підтримка партії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма партії

ПРОГРАМА ПОЛіТИЧної ПАРТії
САМОВРЯДНА УКРА
їНСьКА ДЕРЖАВА

 

Метою Політичної партії САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА є сприяння побудові в Україні демократичного суспільства, сприяння забезпеченню сталого й збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, участь у виборах та інших політичних заходах.

 

Політична партія САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА сприятиме, в межах що не суперечать чинному законодавству, втіленню таких програмових засад:

Територіальна громада – первинний суб'єкт місцевого самоврядування

Забезпечення сталого місцевого та регіонального розвитку, реальної організаційної та фінансової самостійності територіальних громад і регіональних органів місцевого самоврядування, наближення їх до європейських стандартів вимагає комплексного вирішення завдань, серед яких основні:

 • впровадження належних політичних, інституційних, правових та організаційних заходів, необхідних для реформування системи адміністративно-територіального устрою України та забезпечення сталого розвитку територій
 • трансформація базової ланки системи адміністративно-територіального устроюз метою формування реального суб'єкта місцевого самоврядування - такої територіальної громади, яка мала б необхідні фінансові, матеріальні та ресурсні можливості для надання населенню повноцінних адміністративних та громадських послуг (самоврядна, дієздатна територіальна громада)
 • укрупнення територіальних громад з метою забезпечення їх самоврядності та дієздатності
 • стимулювання становлення територіальної громади як соціальної спільноти, розвитку форм прямої демократії, активного залучення членів громади до участі у здійсненні завдань та функцій місцевого самоврядування, забезпечення прозорості в діяльності органів місцевого cамоврядування та їх посадових осіб
 • розробка дієвих механізмів громадського контролю за діяльністю органів публічної влади на місцевому та регіональному рівнях
 • запровадження повноцінного місцевого самоврядування на районному та об-ласному територіальних рівнях з такими його інститутами, як регіональна власність, регіональні податки
 • вдосконалення порядку формування представницьких органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів
 • сприяння створенню умов для належного матеріального, фінансового та іншого ресурсного забезпечення виконання завдань та функцій місцевого самоврядування, визначення статусу комунальної власності, стимулювання зусиль органів місцевого самоврядування щодо розширення доходної частини бюджетів місцевого самоврядування, районних та обласних бюджетів за рахунок внутрішніх джерел
 • реформування житлово-комунального господарства, створення такої соціальної інфраструктури територіальних громад та регіонів, що могла б забезпечити надання громадських послуг в системі місцевого самоврядування на рівні, що відповідає європейським стандартам
 • сприяння запровадженню ефективних механізмів стимулювання розвитку територіальних громад та регіонів, державної підтримки місцевого і регіонального розвитку в цілому
 • сприяння встановленню дієвих гарантій організаційної та фінансової самостійності територіальних громад, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Соціальна політика і праця

Сучасна держава все більше і більше перетворюється в ефективний інструмент, що направляє розвиток суспільства до загального добробуту, а разом з тим змінюється і її природа - вона стає правовою та соціальною.

Соціальна політика має спрямовуватись на реалізацію в суспільстві принципів солідарності, соціальної справедливості та взаємодопомоги, створення рівних стартових можливостей для громадян, забезпечення гідних умов праці, побуту і життя людей, допомоги соціальне незахищеним верствам населення.

Головними напрямками соціальної політики є в установленому порядку:

 • забезпечення права на безкоштовну освіту і медичне обслу-говування
 • забезпечення вчасної і справедливої оплати праці
 • розробка і впровадження заходів і програм по боротьбі з безробіттям:
 • відновлення виробництва і розвиток підприємництва
 • розробка і реалізація державних програм створення нових робочих місць, перекваліфікації безробітних
 • збереження кількості робочих місць як один з головних (поряд з підвищенням економічної ефективності) критеріїв вибору власника при проведенні приватизації чи при банкрутстві підприємств
 • справедливі умови пенсійного забезпечення для всіх категорій громадян, залежність розміру пенсії лише від стажу і умов роботи, поступове зняття обмежень в розмірі пенсії
 • різноманітні програми адресної допомоги
 • розвиток системи соціального страхування
 • державні програми підтримки сім'ї та молоді
 • каси взаємодопомоги.

Держава має серйозно відноситись до соціального програмування і залучати до співпраці у цій сфері як окремих громадян, так і різні недержавні добровільні інститути, має підняти престиж соціальної роботи, має заохочувати до благодійної діяльності.

Духовне відродження суспільства

Бажання досягти вищого рівня у духовному житті (мистецтві, культурі, освіті, пізнання себе і довколишнього світу) характеризує цивілізовану людину і цивілізовану державу. Місце країни у світовому співтоваристві визначається не тільки рівнем розвитку економіки, але й рівнем освіти, науки і культури. Не може бути в Україні благополучного майбутнього без морального, духовного оздоровлення українського народу, без формування почуття національного патріотизму, високих моральних цінностей, таких як честь, гідність, справедливість.

Духовне відродження є запорукою кроку вперед українського суспільства.

Життя сучасного суспільства неможливе без розвитку науки і освіти

Необхідно сприяти впровадженню нового підходу до формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців. За кошти держбюджету слід готувати спеціалістів гостродефіцитних спеціальностей та спеціальностей, що визначатимуть подальший стратегічний розвиток суспільства. При цьому потрібно практикувати надання пільгових кредитів молоді на здобуття вищої освіти.

Першочерговими кроками у справі підтримки науки і освіти мають бути:

 • підвищення соціального статусу працівників інтелектуальної праці, рівня матеріального забезпечення інтелігенції: вчених, викладачів, лікарів, інженерів, вчителів
 • впровадження нових методів багатоканального фінансування науки й освіти (ми виступаємо за ширше залучення додаткових фінансових джерел: місцевих бюджетів, фондів підприємств і установ, внесків фізичних осіб у тій чи іншій формі, фінансування на основі грантів та громадських фондів)
 • збереження гарантій держави щодо забезпечення доступності і безкоштовності дошкільної, повної середньої, професійно-технічної освіти, всебічна підтримка розвитку сільської школи, забезпечення права безкоштовного здобуття вищої освіти в державних вищих навчальних закладах
 • фінансова підтримка державою пріоритетних наукових тематик, що закладають основи подальшого розвитку суспільства
 • першочергова підтримка тих наукових установ, що працюють на світовому рівні, поширення міжнародних стандартів на систему виховання та навчання, персональна підтримка дійсно кращих вчених та педагогів, цільова підтримка талановитих молодих вчених та викладачів вищої школи
 • сприяння створенню широкої мережі автономних та самоврядних навчальних закладів різних форм власності: загальнодержавних, муніципальних, кооперативних, приватних
 • підтримка з боку держави загальнодоступних бібліотечного та музейного фондів України.

Невід'ємним і значним аспектом духовного життя є релігія. Вільний вибір віросповідання є правом кожної людини. Держава повинна гарантувати недоторканість релігійно-церковних інститутів.

Культура має відіграти ключову роль у протистоянні культу насильства політичному екстремізму, ксенофобії, злочинності та моральній деградації. Особливої уваги потребують питання духовного виховання молоді. Досягнення високих цілей можливе шляхом створення ефективних механізмів підтримки і функціонування культурно-мистецької сфери.

Національна безпека

Національна безпека України як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави від внутрішніх та зовнішніх загроз є необхідною умовою збереження та примноження духовних та матеріальних цінностей.

Національна безпека України має забезпечити:

 • єдність принципів формування і проведення державної політики;
 • поєднання підходів до формування відповідної законодавчої бази, підготовки доктрин, стратегій,
 • концепцій, державних і відомчих програм у різних сферах національної безпеки.

Основними принципами забезпечення національної безпеки є:

 • пріоритет прав людини
 • верховенство права
 • пріоритет договірних (мирних) заходів у вирішенні конфліктів
 • адекватність заходів захисту національних інтересів реальним та потенційним загрозам
 • демократичний цивільний контроль за воєнною сферою, а також іншими структурами в системі забезпечення національної безпеки
 • додержання балансу інтересів особи, суспільства та держави, їх взаємна відповідальність
 • чітке розмежування повноважень органів державної влади
 • забезпечити повне матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил

забезпечити національну безпеку України як шляхом включення її в міжнародну систему колективної безпеки і співробітництва, так і підтримки на належному рівні власного військового потенціалу.

Гендерна політика

Гендерна політика нашої партії направлена на усунення дискримінації за статтю та передбачає забезпечення рівних можливостей чоловіків та жінок в суспільно-громадському житті.

Партія буде спрямовувати свою діяльність на включення жінок в політичне, ділове, соціальне управління нашою державою. Сприятиме прийняттю в суспільстві жіночої моралі, яка пов’язана з етичною відповідальністю, любов'ю до дітей, розумінням сьогодення та відповідальністю перед майбутнім поколінням.

Еономічна політика

Політична партія САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА спрямовується на побудову могутнього національного економічного комплексу української держави на принципах сталого, екологічно безпечного розвитку, досягнення високого рівня життя та соціальної захищеності її громадян. Це передбачає всебічний розвиток соціально-ринкового, конкурентного середовища, що функціонує на рівноправному поєднанні різних форм власності.

Вважаємо за необхідне:

 • розробити та реалізувати загальнодержавну програму підтримки національного виробника, малого і середнього бізнесу;
 • визнати пріоритетною сферу сучасних технологій - інформатизація, екологічно чисті технології, енергозбереження та екологічне аграрне виробництво;
 • створити законодавчі умови для забезпечення оновлення і випереджувального розвитку енергетики, транспорту, зв'язку, аерокосмічних та інформаційних технологій. Стимулювати надання державної підтримки наукомістких виробництв;
 • надати прямі і непрямі пільги та субсидії для стимулювання інноваційноїдіяльності;
 • виділяти з державного бюджету на науку не менше 3% ВВП України;
 • розробити ефективну програму для стимулювання інноваційної діяльності в Україні.

Зовнішня політика

 • Спрямувати зовнішню політику на підвищення конкурентоздатності національної економіки, інтеграції України у світову господарську систему;
 • Ввести практику референдумів у питаннях набуття Україною членства в ЄЕП, НАТО, ЄС тощо;
 • Сформувати нову взаємовигідну, неконфліктну стратегію взаємодії з Росією, США та ЄС;
 • Захищати права й інтереси співвітчизників, що проживають за кордоном.

Закликаємо всіх, кому не байдуже сучасне і майбутнє України, хто відчуває свою відповідальність перед минулими і майбутніми поколіннями, хто хоче бачити нашу Батьківщину могутньою і квітучою, підтримати наше об'єднання!

Заявляємо про свою готовність до конструктивного діалогу і співробітництва з усіма партіями, громадсько-політичними організаціями і рухами, які спрямовують свою діяльність на розбудову САМОВРЯДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.

Шляхи реалізації програмних засад - участь у виборах та інших політичних заходах.

<<Вверх

сайт розроблено компанією создать сайт