укр

рус

  eng

 

 


Вступити до партії


Підтримка партії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення про порядок партійного обліку

ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок партійного обліку, реєстрації та видачі партійних квитків  членам
Політичної  Партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА”


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Це Положення  встановлює загальні правила обліку членів Політичної Партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА, а також правила роботи з партійними квитками і пов’язані з ними документами ( партійні квитки, облікові картки, заяви, протоколи тощо) та регламентує порядок їх оформлення, обігу, реєстрації, видачі членам партії.
1.2. Це Положення розроблено відповідно до положень Закону України “Про політичні партії ” , Статуту партії.
1.3. Роботу з документами ( включаючи роботу по їх оформленню, реєстрації, обігу, видачі тощо) та роботу щодо обліку членів партії організує , координує та здійснює Центральний Секретаріат Партії.
1.4. У Політичній Партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА” діє єдина система партійного обліку, реєстрації та видачі партійних квитків, яка є обов’язковою для партійних організацій всіх рівнів та їх керівників.
1.5.  Порядок прийому у члени партії визначається Статутом та регулюється цим Положенням.
1.6.  Партійний облік та реєстрація членів партії проводиться з часу заснування  Політичної Партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА”.
1.7.  Видача партійних квитків здійснюється з часу реєстрації Партії у Міністерстві юстиції України.
1.8. Квитки, видані з порушенням вимог цього Положення, вважаються недійсними і підлягають негайному вилученню та знищенню.

2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ І ОБІГУ ДОКУМЕНТІВ.

2.1. Бланки квитків та облікових карток відносяться до документів строгої звітності.
2.2.  Партійні документи складаються з партійного квитка та  облікової картки. Партійний квиток підтверджує статус, картка необхідна для обліку членів партії  Центральним Секретаріатом Партії та регіональними організаціями партії.
2.3. Партійний квиток виписується в одному екземплярі і копіюванню не підлягає.
2.4. Облікова картка виписується в двох екземплярах,котрі зберігаються в регіональних (обласних, міських) організаціях партії та в Центральному Секретаріаті Партії. 
2.5. Форма партійних документів затверджується рішенням Президії Партії.
2.6.  При видачі  виписаних партійних квитків секретарям регіональних (обласних, міських) організацій партії працівник секретаріату повинен здійснювати запис про це у журналі з зазначенням назви документу,  його реквізитів, імені особи, яка отримує його і дати видачі. Керівник регіональної (обласної, міської) партійної організації зобов’язаний розписатися у журналі за їх отримання.
2.7. Записи у партійному квитку  здійснюються чорними або синіми  чорнилами, виправлення не   допускаються.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПАРТІЙНИХ КВИТКІВ.

3.1. Оформлення партійних квитків здійснюється таким чином:
Після  затвердження члена партії на зборах первинного осередку, керівник (уповноважена ним особа) зобов’язаний протягом 10 робочих днів надати до регіональної (обласної, міської)    організації партії, або в Центральний Секретаріат Партії наступні документи:
- заяву новозатвердженого члена партії про його бажання  стати членом Політичної Партії “САМОВРЯДНА УКАЇНСЬКА ДЕРЖАВА”;
- 4-фотокартки розміром 3х4;
- автобіографію;
-  копію протоколу про його прийняття  до лав Політичної Партії “САМОВРЯДНА УКАЇНСЬКА ДЕРЖАВА”.
-  копія документа,який свідчить про перерахування коштів на розрахунковий рахунок Політичної Партії «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА».                                                                                        

3.2. Термін отримання партійного квитка не повинен перевищувати один місяць з моменту   
затвердження члена партії на зборах. 

4. ОБЛІК КІЛЬКОСТІ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ.

4.1. Щоквартально працівник секретаріату партії і керівник регіональної (обласної, міської) партійної організації  зобов’язані провести звірку  членів партії згідно з графіком затвердженим  Керівником Центрального Секретаріату;
4.2. Щоквартально за результатами звірки працівник секретаріату партії готує і надає Голові партії інформацію про загальну кількість членів партії - взагалі, по партійним осередкам. У звіті також зазначається процентне співвідношення членів партії за віком,освітою, кваліфікацією, видом діяльності та інше;
4.3.  У разі  припинення членства в партії  керівник регіональної партійної організації, до якої входив колишній член партії, повинен вилучити у нього партійний квиток. Вилучений партійний квиток, та облікова картка разом з копією протоколу партійних зборів відповідної організації про припинення членства в партії передаються до Центрального Секретаріату партії, де проводиться  знищення партійного квитка  та облікових карток з оформленням відповідного акту. Акт складається в присутності не менше трьох осіб. 

5. ДІЯ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІНШЕ.

5.1. Це  Положення вступає в силу з моменту його затвердження Президією Партії;
5.2. Якщо будь-яка норма цього Положення стає недійсною у зв’язку із зміною чинного законодавства України або Статуту партії, Президія зобов’язана негайно привести таку норму у відповідність до чинного законодавства України або Статуту партії.

сайт розроблено компанією создать сайт