укр

рус

  eng

 

 


Вступити до партії


Підтримка партії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення про партійну дисципліну

П О Л О Ж Е Н Н Я
про  партійну дисципліну
Політичної партії
САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА

 

РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНА  ЧАСТИНА

1. Це Положення розроблене на основі чинного законодавства України та Статуту Політичної партії САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА (надалі ПП СУД) і визначає порядок партійної дисципліни в  ПП СУД.
2. Це Положення затверджується Президією Партії і може бути змінене або скасоване лише нею.


РОЗДІЛ ІІ
ПАРТІЙНА ДИСЦИПЛІНА

Стаття 1. Обов’язки членів партії:
 1)  дотримуватися вимог Статуту, практично сприяти досягненню мети партії, реалізації її Програми;
 2) брати активну участь у роботі однієї з організаційних структур партії та допомагати іншим;
 3)  перебувати на обліку в керівному органі однієї з партійних організацій;
 4) вчасно сплачувати членські внески до партійної каси, матеріально підтримувати партію;
 5) виконувати рішення та доручення керівних органів партії і партійних організацій;
 6)  пропагувати ідеї та завдання партії;
 7)  надавати всебічну допомогу на виборах в органи державної влади кандидатам, які висунуті або підтримуються партією, сприяти їх перемозі;
 8) піклуватися про зміцнення авторитету партії, поповнення її лав новими членами;
 9) утримуватися від дій чи бездіяльності, які можуть завдати шкоди діяльності чи репутації партії.
 10) зупинити своє членство у партії  внаслідок перебування на  державній службі або посадах, зазначених у статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні»;
 11) з повагою та гідністю відноситися до своїх партійних товаришів, незалежно від того, яку партійну посаду вони займають;
 12) завжди пам’ятати, що ціль кожного члена партії – розвиток суспільства і внесення змін у життя свого регіону,  міста та селища, в цілому на всій Україні, згідно  з Програмою партії;
 13) при підозрі на  ознаки корупційних дій в партійних рядах первинної, місцевої чи територіальної організації член партії зобов’язаний терміново повідомити про такі дії до Центрального Секретаріату Партії;
 14)  відслідковувати  будь-яку інформацію про діяльність ПП СУД і доводити її до відома свого партійного керівництва;
 15) бути чесним, порядним та законослухняним громадянином України, тобто суворо дотримуватися загальнолюдських правил поведінки та  діючого законодавства України;
 16)  під час проведення будь-яких виборів застосовувати максимум зусиль для того, щоб партія не тільки прийняла в них участь, але й набрала максимальний відсоток голосів.

Стаття 2. Обов’язки керівників партійних організацій та їх структурних підрозділів.
Керівники партійних організацій або їх структурних підрозділів (які вони очолюють) повинні чітко організувати діяльність партійних організацій та створити необхідні умови для ефективного виконаня завдань Статуту, Програми партії.
Уважно та з повагою ставитися до потреб і запитів членів партії, поліпшувати умови їх партійної діяльності та побуту.

Стаття 3. Забезпечення партійної дисципліни.
Партійна дисципліна забезпечує створення необхідних організаційних та матеріальних умов для нормальної високоефективної діяльності первинних, місцевих, територіальних партійниих організацій та Центральних органів ПП СУД.
 Щодо окремих несумлінних членів партії застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу.

РОЗДІЛ III 
ПАРТІЙНІ ЗАОХОЧЕННЯ

Стаття 4. Заохочення за успіхи в партійній діяльності.
 За сумлінну партійну діяльність, зразкове виконання партійних обов'язків та інші досягнення в роботі до членів партії застосовуються такі форми морального і матеріального заохочення:
1) оголошення Подяки
2) нагородження Грамотою;
3) нагородження Почесною Грамотою Центральним органом партії;
4) нагородження цінним подарунком.

Стаття 5. Заохочення за особливі партійні заслуги.
Членам партії, які успішно й сумлінно виконують свої партійні обов’язки, надаються (при наявності такої можливості у Партії) переваги та пільги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов і т. ін.).

Стаття 6. Органи, правомочні застосовувати партійні заохочення.
1.Партійні заохочення до члена партії застосовуються Головою партійної організації, в якій він знаходиться на обліку.
2. Партійні заохочення до Голів партійних організацій застосовуються виключно
Головами вищестоящих партійних організацій.  
3. Голова партії має право застосовувати партійні заохочення на всіх структурних рівнях без винятку.

Стаття 7. Порядок застосування заохочень.
Голови відповідних партійних організацій заохочення оголошують в урочистій обстановці та оформлюють наказом з занесенням до особової картки члена партії.
Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи щодо заохочення члена партії не застосовуються.

РОЗДІЛ IV
ПАРТІЙНІ СТЯГНЕННЯ

Стаття 8. Стягнення за порушення партійної дисципліни.
За порушення партійної дисципліни, тобто:
-за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин партійних обов’язків;
- перевищення повноважень;
- скоєння злочину або вчинку, який порочить його як особу, чи дискридитує партію.

До цього члена партії може бути застосовано один із таких заходів дисциплінарного стягнення:
1) зауваження з занесенням в особову картку;
2) Догана з занесенням в особову картку;
3) сувора Догана з занесенням в особову картку;
4) виключення  із лав партії.
Виключення із лав партії, як крайній і найбільш суворий захід партійного стягненя, приймається у тому випадку, якщо член партії, маючи  дисциплінарне стягненя - сувора Догана, продовжує порушувати партійну дисципліну, або  вчинив дію, несумісну зі Статутом або Програмою партії, в результаті якої партії було заподіяно політичної, моральної або матеріальної шкоди. Розгляд питання про виключення з лав партії здійснюється згідно Статуту (пунктів 4.8, 4.9).

Стаття 9. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення.
1. Дисциплінарні стягнення до члена партії застосовуються Головою партійної організації, в якій він знаходиться на обліку.
2. Дисциплінарні стягнення до Голів партійних організацій застосовуються виключно Головами вищестоящих партійних організацій. 
3. Голова партії має право застосовувати дисциплінарні стягнення на всіх структурних рівнях без винятку.

Стаття 10. Строк для застосування дисциплінарного стягнення.
Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше трьох місяців з дня його виявлення, не рахуючи часу знаходження члена партії на лікарняному чи за межами України.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

Стаття 11. Порядок застосування дисциплінарних стягнень.
До застосування дисциплінарного стягнення від порушника партійної дисципліни в обов’язковому порядку вимагається письмове пояснення. У разі відмови члена партії дати письмові пояснення складається відповідний акт. Відмова члена партії дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
При обранні виду стягнення враховувається ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню партійну діяльність члена партії.

Головою відповідної партійної організації видається наказ про накладення  партійного стягнення з занесенням в особову картку члена партії.  В наказі коротко зазначається проступок, його наслідки і мотиви застосування стягнення.

Наказ про накладення партійного стягнення  повідомляється члену партії, на якого воно накладене, під розписку, а в необхідних випадках доводиться до відома всіх інших членів партії.

Стаття 12. Зняття дисциплінарного стягнення.
Якщо протягом року, з дня накладення дисциплінарного стягнення,  на члена партії не буде накладене нове дисциплінарне стягнення, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо член партії не допустив нового порушення партійної дисципліни і до того ж проявив себе сумлінно, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року Головою вищестоящої партійної організації за поданням  Голови партійної організації в якій він знаходиться на обліку.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи щодо заохочення  члена партії не застосовуються.

РОЗДІЛ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Кожний Голова партійної організації несе особисту відповідальність за правильність накладення та застосування партійних заохочень та стягнень.
2. Для обліку партійних заохочень та стягнень на кожного члена партії заводиться  особова картка, типовий зразок якої додається до цього Положення і є його невід’ємною частиною.
3. На співробітників партії, які не являються членами ПП СУД, повністю поширюється дія КЗпП України, у тому числі, щодо заохочень і дисциплінарних стягнень.

сайт розроблено компанією создать сайт