укр

рус

  eng

 

 


Вступити до партії


Підтримка партії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення про контрольно-ревізійні комісії

П О Л О Ж Е Н Н Я
Про контрольно-ревізійні комісії
Політичної партії
«САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА»

РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Це Положення розроблене на основі чинного законодавства України та Статуту Політичної партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА” і визначає порядок діяльності контрольно-ревізійних комісій  Політичної партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА”.
1.2. Це Положення затверджується Президією Партії і може бути змінене або скасоване лише нею.

РОЗДІЛ ІІ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Структура, склад, підпорядкованість та термін дії контрольно-ревізійних комісій.
Контрольно-ревізійні комісії складаються з Центральної контрольно-ревізійної комісії Політичної партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА” регіональних контрольно-ревізійних комісій та місцевих контрольно-ревізійних комісій Політичної партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА”.
Центральна контрольно-ревізійна комісія є вищим контролюючим органом партії, кількісний склад якої затверджується З’їздом, на якому обираються голова та члени комісії строком на 3 роки.
Кількісний склад контрольно-ревізійних комісій регіональних партійних організацій визначається конференцією регіональної організації, яка вибирає Голову та членів комісії строком на 2 роки.

Контрольно-ревізійні комісії місцевих партійних організацій у складі голови та двох членів обираються конференцією місцевої організації строком на 2 роки.
Керівні особи партії не можуть бути членами контрольно-ревізійних комісій.

Стаття 2. Головні завдання контрольно-ревізійних комісій.
Головним завданням контрольно-ревізійних комісій є  здійснення контролю:
- за дотриманням вимог Статуту і Програми партії, виконання рішень З’їзду, Політради та  Президії партії  всіма  первинними, місцевими, регіональними партійними  організаціями і центральними органами  партії та її членами;
- за правильністю виконання партійного бюджету,  джерелами надходжень коштів і майна партії, їх  збереження, розподілом  та відповідним обліком.

Контроль здійснюється у формі ревізій та перевірок.
Ревізія – це метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю партії, партійних організацій та створених партією засобів масової організації,  дотриманням  вимог Статуту та законодавства України з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань та інших порушень Статуту. За наслідками ревізії складається акт.
Перевірка – це обстеження і вивчення окремих ділянок партійної та фінансово-господарської діяльності партії чи партійних організацій. Наслідки перевірки оформлюються довідкою або доповідною запискою.

Стаття 3. Статус контрольно-ревізійних комісій.

Центральна контрольно-ревізійна комісія підзвітна лише З’їзду Політичної партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА”.

Контрольно-ревізійні комісії (Центральна, регіональних  і місцевих партійних організацій) не є юридичними особами, не мають самостійних кошторисів, поточних та вкладних (депозитних) рахунків в банках, та не мають печаток  із своїм найменуванням.

Стаття 4. Фінансування контрольно-ревізійних комісій.
Розмір видатків на утримання контрольно-ревізійних комісій та їх фінансування здійснює відповідний Центральний, регіональний та місцевий орган партії.
      
Стаття 5. Законодавство, яким керуються контрольно-ревізійні комісії.
Контрольно-ревізійні комісії у своїй діяльності керується Конституцією та іншими законодавчими актами України, Статутом, Програмою Політичної партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА”  та цим Положенням.

РОЗДІЛ ІІІ
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНИХ КОМІСІЙ

Стаття 6. Основні функції Центральної контрольно-ревізійної комісії. Центральна контрольно-ревізійна комісія виконує такі функції:
1) здійснює ревізію фінансово-господарської діяльності партії, партійних організацій та створених партією засобів  масової інформації, правильності виконання партійного бюджету, у тому числі сплати, прийому і обліку вступних, цільових та членських внесків;
2) контролює дотримання вимог Статуту і Програми партії її членами, виконання рішень З’їзду та центральних органів партії;
3) контролює цільове використання коштів та фінансову діяльність партії;
4) вживає необхідних заходів для збереження партійної власності;
5) перевіряє виконання бюджету  організаціями,  керівними та виконавчими органами партії;
6) перевіряє сплату, прийом і обіг членських внесків;
7) розглядає апеляції та поновлює у партії осіб, членство яких необґрунтовано припинено осередками або організаціями партії;
8) координує діяльність контрольно-ревізійних комісій організацій (осередків);
9) ревізує дотримання встановленого порядку проходження справ, роботу з розгляду звернень громадян у центральних органах партії;
10) розглядає заяви про порушення членами партії, організаціями або їх керівними органами норм партійного Статуту та вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівним органам партії;
11) надає методичну допомогу контрольно-ревізійним комісіям територіальних партійних організацій, координує їх діяльність;
12) звітує перед  З’їздом про проведену роботу у формі доповіді, в межах своїх функцій представляє  З’їзду висновки про роботу центральних органів партії;
      
Стаття 7. Основні функції контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації.
Контрольно-ревізійна комісія регіональної партійної організації виконує такі функції, щодо правильності обліку надходжень, відповідності кошторису витрат коштів і цільового використання майна, а також інших питань, віднесених до її компетенції, а саме:
 1) проводить ревізію фінансово-господарської діяльності регіональної організації, партійних організацій, що входять до її складу;
 2) розглядає пропозиції, скарги та заяви членів партії і приймає рішення щодо них;
 3) апелює до керівних органів партії та Центральної контрольно-ревізійної комісії;
 4) у разі необхідності може ініціювати скликання позачергового засідання Ради чи Виконкому, шляхом подання відповідного звернення Голові місцевої організації.
 5) контрольно-ревізійна комісія може призупинити дію рішень керівних органів (окрім конференції) та керівних осіб регіональної організації, партійних організацій, що входять до її складу, які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням.
 6) за результатами перевірки контрольно-ревізійна комісія звітує на конференції та інформує (протягом місяця з моменту закінчення перевірки) Центральну контрольно-ревізійну комісію.

Стаття 8. Основні функції контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації.
Контрольно-ревізійна комісія місцевої партійної організації здійснює перевірки діяльності місцевої організації та первинних осередків, що входять до її складу, на предмет правильності обліку матеріально-фінансових надходжень, відповідності кошторису витрат коштів і цільового використання майна, інших питань, віднесених до її компетенції, а саме:
 1) проводить ревізію фінансово-господарської діяльності організації та осередків, що входять до її складу;
 2) розглядає пропозиції, скарги та заяви членів партії і приймає рішення щодо них;
 3) апелює до керівних органів або ревізійної комісії партійної організації вищого рівня або Центральної контрольно-ревізійної комісії.
 4) за результатами перевірки контрольно-ревізійна комісія звітує на конференції місцевої організації та інформує (протягом місяця з моменту закінчення перевірки) контрольно-ревізійну комісію регіональної організації.
 5) у разі необхідності може ініціювати скликання позачергового засідання Ради, шляхом подання відповідного звернення Голові місцевої організації.
  6) контрольно-ревізійна комісія може призупинити дію рішень керівних органів (окрім конференції) та керівних осіб місцевої організації чи первинного осередку, що входить до її складу, які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням.

РОЗДІЛ ІV
ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНИХ КОМІСІЙ

Стаття 9. Права  контрольно-ревізійних комісій.
Центральній, регіональним та місцевим контрольно-ревізійним комісіям  надається право:
1) перевіряти у підконтрольних партійних організаціях грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують надходження і втрачання коштів і матеріальних цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, матеріалів тощо);
2) безперешкодного доступу при проведенні перевірки чи ревізій  на склади, у сховища,  та інші приміщення, що належать підконтрольним організаціям, для їх обстеження і з'ясування питань, пов'язаних  з перевіркою чи ревізією;
3) залучати на договірних засадах відповідних кваліфікованих фахівців для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок з оплатою за рахунок спеціально передбачених на цю мету коштів;
4) вимагати від керівників підконтрольних організацій, що ревізуються, проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, у разі відмови у проведенні таких інвентаризацій - звернутися до вищестоячої  партійної організації чи Центральних органів Партії щодо спонукання до проведення таких інвентаризацій, а до ухвалення відповідного рішення - у присутності понятих та представників зазначених організацій, щодо яких проводиться перевірка чи ревізія, опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі.
При проведенні ревізій вилучати у організацій копії чи орігінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про зловживанняї, із складенням опису, який скріплюється підписами працівника контрольно-ревізійної комісії та керівника відповідної організації, та залишенням копій таких документів цім організаціям;
5) одержувати від Національного банку України та його установ, банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції й залишки коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються, а від інших підприємств і організації, в тому числі недержавних форм власності - довідки і копії документів про операції та розрахунки з установами, організаціями, підприємствами, що ревізуються. Одержання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність;
7) пред'являти керівникам та іншим службовим особам підконтрольних установ, що ревізуються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання партійної власності та фінансів, ставити перед відповідними органами питання про припинення фінансування і кредитування, якщо отримані організаціями кошти і позички використовуються з порушенням Статуту та Програми партії або чинного законодавства України;
8) проводити у суб'єктів господарювання, які мали правові відносини з підконтрольною партійною організацією, зустрічні звірки з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підконтрольної організації;

Стаття 10. Проведення планових перевірок та ревізій.
Плановою виїзною перевіркою чи ревізією вважається перевірка або ревізія у підконтрольних партійних організаціях, яка передбачена у плані роботи органу контрольно-ревізійної комісії і проводиться за місцезнаходженням такої партійної організації чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна ревізія.
Планова виїзна ревізія проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності підконтрольних партійних організацій за письмовим рішенням керівника відповідного органу  контрольно-ревізійної комісії не частіше одного разу на календарний рік.
Право на проведення планової виїзної перевірки чи ревізії підконтрольних партійних організацій надається лише у тому разі, коли їм не пізніше ніж за десять днів до дня проведення зазначеної ревізії надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення її проведення.

Стаття 11. Проведення позапланових перевірок та ревізій.
Позаплановою виїзною перевіркою чи ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу контрольно-ревізійної комісії і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:
1) підконтрольною партійною організацією подано у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу контрольно-ревізійної комісії під час проведення планової чи позапланової виїзної ревізії, в якій міститься вимога про повне або часткове скасування результатів відповідної перевірки або ревізії;
2) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з підконтрольною партійною організацією, якщо підконтрольна організація не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу  контрольно-ревізійної комісії протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;
3) проводиться реорганізація (ліквідація) підконтрольної  партійної організації;
4) у разі надходження доручення щодо проведення перевірок чи ревізій у підконтрольних партійних організаціях  від Центральних органів Політичної партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА”, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними організаціями законів України
6) у разі, коли вищестоящий орган  контрольно-ревізійної комісії в порядку контролю за достовірністю висновків нижчестоящого органу  контрольно-ревізійної комісії здійснив перевірку актів ревізії, складених нижчестоящим органом контрольно-ревізійної комісії, та виявив їх невідповідність вимогам  Статуту партії та Законів. Позапланова виїзна ревізія в цьому випадку може ініціюватися вищестоящим органом  контрольно-ревізійної комісії лише у тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб нижчестоящого органу контрольно-ревізійної комісії, які проводили планову або позапланову виїзну ревізію зазначеної підконтрольної організації, розпочато службове розслідування.
Позапланова перевірка чи ревізія підконтрольної партійної організації не може проводитися частіше одного разу на квартал.

Стаття 12. Строки проведення планових та позапланових перевірок чи ревізій.
Тривалість планової виїзної ревізії не повинна перевищувати 10 робочих днів.
Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 5 робочих днів.
Подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної перевірки чи ревізії можливе лише за рішенням відповідного голови партійної організації на термін, що не перевищує 7 робочих днів для планової виїзної перевірки чи ревізії та 3 робочих днів для позапланової виїзної перевірки  ревізії.

Стаття 13. Документи, що підтверджують право на проведення планових та позапланових перевірок чи ревізій.
Посадові особи органу контрольно-ревізійної комісії вправі приступити до проведення перевірки чи ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Положеням, та за умови надання посадовим особам підконтрольних партійних організацій розписку
- направлення на перевірку чи ревізію, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу контрольно-ревізійної комісії, мета, вид, підстави, дата її початку та дата закінчення перевірки чи ревізії, посади та прізвища посадових осіб органу контрольно-ревізійної комісії, які проводитимуть ревізію.
Направлення на ревізію є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної контрольно-ревізійної комісії, скріпленого печаткою відповідної партійної організації.
Ненадання цих документів посадовим особам підконтрольних партійниих організацій або їх надання з порушенням вимог, встановлених цією статею, є підставою для недопущення посадових осіб органу  контрольно-ревізійноїкомісії до проведення ревізії.
Проведення ревізій органами контрольно-ревізійної комісії не повинно порушувати нормального режиму роботи підконтрольних партійних організацій.

Стаття 14. Обов'язки і відповідальність службових осіб контрольно-ревізійних комісій.
Службові особи контрольно-ревізійних комісійзобов'язані суворо додержуватись Конституції України, законів України, Статуту Політичної партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА”,  прав та інтересів громадян, що охороняються законом.
 За невиконання або неналежне виконання службовими особами  контрольно-ревізійних комісій своїх обов'язків вони притягаються до партійної дисциплінарної відповідальності.
Службові особи контрольно-ревізійних комісій, по узгодженню з  Центральними органами партії, зобов'язані у випадках виявлення зловживань і порушень чинного законодавства передавати правоохоронним органам матеріали ревізій.
При вилученні документів у зв'язку з їх підробкою або виявленими зловживаннями член контрольно-ревізійної комісії зобов'язаний негайно повідомити про це відповідне партійне керівництво, та х їх згоди, правоохоронні органи. Вилучені документи зберігаються до закінчення перевірки чи ревізії. Після цього вони повертаються відповідній партійній організації, якщо правоохоронними органами не прийнято рішення про виїмку цих документів.
Службові особи контрольно-ревізійних комісій повинні забезпечувати дотримання комерційної та службової таємниць.

Стаття 15. Розгляд скарг на дії службових осіб контрольно-ревізійних комісій
Дії або бездіяльність службових осіб контрольно-ревізійних комісій можуть бути оскаржені в внутріпартійному порядку.

Скарги на дії службових осіб контрольно-ревізійних комісій місцевих, регіональних та Центральних орнанів партії розглядаються і вирішуються начальниками відповідних контрольно-ревізійних комісій.
Скарги розглядаються і рішення за ними приймаються керівниками відповідних органів контрольно-ревізійної комісії не пізніш як у місячний строк з моменту їх надходження. У разі незгоди юридичних і фізичних осіб з цими рішеннями вони можуть бути оскаржені вищестоящому партійному органу. Подання скарги не припиняє оскаржуваної дії службових осіб  контрольно-ревізійної комісії.

РОЗДІЛ V
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СЛУЖБОВИХ ОСІБ
КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНИХ КОМІСІЙ

Стаття 16. Правове становище службових осіб контрольно-ревізійних комісій.
Службові особи  контрольно-ревізійних комісій є представниками  органів  виконавчої влади відповідних партійних організацій. Законні вимоги службових осіб контрольно-ревізійних комісій є обов'язковими для виконання всіма членами партії та іншіми  службовими особами партійних організацій що перевіряються чи ревізуються.

Члени контрольно-ревізійної комісії при виконанні покладених на нього обов'язків керується чинним законодавством України, Статутом Політичної партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА”  та цим Положенням і виконує вказівки свого керівника. Ніхто інший не вправі втручатися в  його діяльність.
Втручання в діяльність працівника  контрольно-ревізійної комісії тягне за собою партійну дисциплінарну  відповідальність.

Стаття 17. Правовий захист службових осіб контрольно-ревізійних комісій.
Службова особа контрольно-ревізійної комісії при виконанні своїх службових обов'язків перебуває під захистом закону.

Політична партія “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА” гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна службової особи контрольно-ревізійної комісії і членів її сім'ї від злочинних посягань та інших протиправних дій.

Звільнення службової особи контрольно-ревізійної комісії з посади у зв'язку з вчиненням злочину під час виконання своїх обов'язків допускається лише після винесення щодо неї обвинувачувального вироку суду, який набрав чинності.

сайт розроблено компанією создать сайт