укр

рус

  eng

 

 


Вступити до партії


Підтримка партії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення про Центральний Секретаріат партії

ПОЛОЖЕННЯ
Про Центральний Секретаріат Політичної партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Центральний Секретаріат Політичної  партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА” є постійно діючим центральним виконавчим і координуючим органом,що здійснює організаційне, інформаційне та фінансове забезпечення поточної діяльності партії, загальнопартійних заходів та компаній, запланованих З’їздом, Політрадою, Президією партії  Головою Партії.  

У своїй діяльності Центрального Секретаріат Партії керується вимогами діючого законодавства, а саме: Конституцією України, Законами України “ Про політичні партії  в  Україні”  від 05.04.2001 року “ із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 27.11.2003 року , ’’ Про вибори народних депутатів України” від 07.06.2005 року, “Про звернення громадян” від 02.10.1996 року, “Про Центральну виборчу комісію” від 30.07.2004 року, Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2001 року № 840 “Про реалізацію статей 9,11 Закону України “Про політичні партії”, Наказом Міністерства юстиції України від 20.10.2004 року  №119/5 “ Про затвердження форми Списку підпису громадян України, зібраних на підтримку рішення про створення політичної партії”, Наказ Міністерства юстиції України від 04.04.2005 № 26/5 “ Про затвердження форм заяв про реєстрацію політичної партії та її структурного утворення, форми відомостей про склад керівних органів політичної партії”, Наказом Міністерства юстиції України від 02.08.2005 року № 82/5 “ Про затвердження форм книги обліку первинних осередків політичних партій легалізованих шляхом письмового повідомлення про утворення, та заяви про легалізацію первинного осередку політичної партії шляхом письмового повідомлення про утворення”,    Статутом  і  Програмою  політичної партії, наказам і розпорядженням Голови партії.

Керівником Центрального  Секретаріату Партії може бути будь-який член партії, на якого Президією Партії покладені ці обов’язки за поданням Голови Партії.

Всі співробітники Центрального Секретаріату Партії у своїй роботі керуються вимогами цього Положення та своїми посадовими інструкціями.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

- Надавати практичну допомогу у вирішенні організаційних питань та питань партійного будівництва керівникам партійних осередків;
- Забезпечувати дотримання вимог діючого законодавства працівниками Центрального Секретаріату  і керівниками партійних осередків;
- Використовувати  принципи ідеологічної платформи Програми Політичної партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА  ДЕРЖАВА” у роботі з керівниками партійних осередків ;
- Організовувати  політичні заходи;
- Освоєння  інформаційного простору, розробка стратегії роботи з ЗМІ.

3. ФУНКЦІЇ

- Створення  інформаційної бази даних  щодо партійних осередків;
- Збір, вивчення та аналіз справ у партійних осередках;
- Щоквартальна підготовка керівництву партії аналітичної довідки про стан справ з цього питання;
- Надання практичної допомоги керівникам партійних осередків у проведенні роботи до залучення нових членів партії;
- Здійснення кадрової політики Партії;
- Організація добору, підготовки і перепідготовки кадрів Партії;
- Ведення та збереження загальнопартійної документації, тощо;
- Забезпечення оприлюднення звіту партії на поточний рік;
- В межах визначених вищестоящими керівними органами Партії, розпоряджається коштами та майном Партії. Призначення матеріально-відповідальних осіб, надання права підпису фінансових документів;
- Ведення фінансово-господарської діяльність Партії;
- Створення робочої і алфавітної картотеки членів  Політичної Партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА      ДЕРЖАВА”, здійснення роботи щодо їх поповнення;
- Оформлення партійних квитків членів партії;
- Щоквартально підготовка і надання  аналітичної довідки для керівництва  щодо  якісного складу Партії ;
- Підготовка Положень необхідних для функціонування Партії;
- Надання допомоги у зборі і підготовки матеріалів для партійної газети;
- Організація роботи з ЗМІ, підготовка прес-конференцій, круглих столів, прайз-релізів;
- Підготовка і участь у виборчій кампанії;
- Розробка заходів  і проведення політичних акцій;
- Підготовка і проведення З’їздів, засідань Президії Партії, Політради Партії, підготовка супутніх матеріалів до їх проведення;
- Підготовка і здійснення друку інформаційних матеріалів;
- Робота з наочною  агітацією;
- Забезпечення керівників партійних осередків необхідними довідковими матеріалами, нормативними документами;
- Вирішення поточних завдань керівництва партії;
- Організація роботи з питань поточного діловодства.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

- Своєчасне виконання наказів та розпоряджень керівництва партії;
- Виконання функціональних обов’язків працівників Центрального Секретаріату партії та дотримання вимог зазначеного  Положення та посадових інструкцій;
- Дотримання трудової дисципліни;
- Забезпечення нормативними документами, необхідними для роботи;
- Збереження загальнопартійної документації, тощо.                                                                       

сайт розроблено компанією создать сайт